Речник на съвременното звучене на българските народни поговорки

Още от автора

Мълчанието е злато Липсата на речева артикулация е стойностно еквивалентна на благороден метал. 

Глас в пустиня Звукова артикулация на гласните струни и устната кухина, изпълнена в условията на географска област с липсваща растителност, пясък и високи дневни температури.

Вълкът козината си мени, нрава не Вълкът космената покривка по кожата си видоизменя, но съвкупността от душевни свойства и етични принципи – не.

Не е луд тоя, който яде баницата, а тоя, който му я дава  - Не е с абнормно поведение този, който консумира традиционно тестено изделие, а този, който му го отдава безвъзмездно.

Всяка жаба да си знае гьола - Всеки представител на разред безопашати земноводни да е запознат с точното местонахождение на водосборния си микробасейн.

Който не работи, не трябва да яде Който не упражнява физическа форма на труд, не трябва да инициира храносмилателен процес в стомашно-чревния си тракт.

Не плюй в кладенеца, от който ще пиеш - Не слюноотделяй във водосборния басейн, от който ще хидратираш тялото си.

Сговорна дружина, планина повдига - Консенсусно настроена социална група, топографска релефна земна форма повдига.

Стадо без мърша не може - Група биологични единици от един вид без разлагаща се трупна маса не може.

От всяко дърво свирка не става От всеки растителен вид духов инструмент не става.

Буря в чаша вода - Метеорологично явление, свързано със силно раздвижване на атмосферата, проявяващо се в ограниченото пространство на съд за пиене на вода.

Една лястовица пролет не прави Един вид прелетна птица годишен сезон не генерира.

Езикът кости няма, ама кости троши - Лингвистичната семиотична система кости няма, ама кости фрактурира.

Казана дума, хвърлен камък Речево артикулирана структурна езикова единица, предислоциран в пространството камък.

Каквото си дробил, това ще сърбаш Каквото си преструктурирал на по- малки частици, това ще консумираш със съответното нечленоразделно озвучаване.

Гладна мечка хоро не играе – Хранително незадоволена биологична единица от хищен вид фолклорен танцов елемент не изпълнява.