10 научни определения за жената

Още от автора

При мъжете всичко е просто и ясно – „да“ означава „да“, „не“ – „не“. Докато при жените в много случаи „да“ означава „не“, а „не“ има смисъл на „да“. И са нужни задълбочени познания от различни области на науката, за да разбереш женските мисли, чувства и поведение. Затова ви предлагам 10 научни ( и не толкова научни!) определения за жената...

1. Математическо определение:

Жената е сбор от разум и чувства, съдържащ една или повече променливи на характера, които наричаме неизвестни. Неизвестното събираемо от женски чувства се намира, като от сбора извадим известното събираемо от женски разум. Неизвестното умаляемо от женски разум се намира, като разликата съберем с умалителя от чувства.

2. Географско определение:

Жената е житейска координатна система с различни величини за ширина, дължина и височина, която определя положението на даден мъж спрямо земната повърхност - над или дълбоко под нея!

3. Физично определение:

Жената е напрежение, чийто ток е обратно пропорционален на съпротивлението, което тя трябва да преодолява, и е право пропорционален на пораждащото го напрежение

4. Граматическо определение:

Жената е e вид стилистично средство — оксиморон, съчетание на привидно несъчетаеми, противоположни понятия (антитези), което създава контрастна изразителност на тяхната образност.

5. Химическо определение:

Жената е химична реакция, при която едни мъже се превръщат в други мъже (прости или сложни), най-често различни по състав и строеж от изходните.

6. Космологично определение:

Жената е галактика от гравитационно свързани мъже, които участват в траекторно движение около общия център на системата, където съществува масивна черна дупка...

7. Психоаналитично определение:

Жената е специфичен тип психотерапия, при която мъжът изказва на глас мисли, свободни асоциации, фантазии и сънища, разкриващи несъзнателните конфликти и проблеми в характера му.

8. Богословско определение:

Жената е едновременно трансцендентен, единствен и непознаваем обект на благоговение и поклонение, общението с когото се осъществява само посредством пълно посвещение и ритуална жертвоготовност.

9. Икономическо определение:

Жената търговски баланс, в който разликата между стойността на износа и на вноса е най-големият компонент в платежния дисбаланс на мъжа.

10. Сеизмологично определение:

Жената е вид обемна и повърхностна сеизмична вълна, която се разпространява радиално в живота на мъжа, като по своя път през него може да се пречупва, отразява, разсейва и абсорбира, променяйки скоростта и разрушителната си сила.

Е, разбрахте ли нещо?! Да, да, ама не! Единственото нещо, което със сигурност трябва да знаете за жениете, е, че нищо не знаете...Но това според Сократ е първата крачка към мъдростта!