Насилието срещу жени е погром на всякакви ценности

Още от автора

Днес е световния ден против насилието срещу жени и деца. 

Обикновено, когато дадено право се вписва в нормативен акт или се създава ден, в който се отбелязва, то е напълно погазено. Насилието над жени и деца заема огромен дял, тъй като това са социално обусловено най-уязвимите групи. Всяка една форма на насилие освен нарушаване на права е и прекрачване на граници, а всяко прекрачване на граници е свидетелство за пълна липса на ценности.

Напоследък насилието над жени и деца се превърна в статистика. Готвените промени в наказателния кодекс за инкриминиране на деяния, извършени в условията на домашно насилие, са опит за подобряване на законодателната рамка с цел превенция и противодействие на тези престъпни прояви. Освен това се предлага инкриминирането на психическото насилие, от което са настъпили вредни последици за пострадалия, както и инкриминиране на системното преследване.

Това следва до доведе до промяна в разбирането на обществото, че домашното и психическото насилие не е личен въпрос и че държавата носи отговорност за предотвратяването му. Законодателните предложения би следвало да подпомогнат жертвите на насилие, които обичайно изпитват чувство на срам, страх и безпомощност. В допълнение към това всички форми на домашно насилие, които довеждат до по-сериозно засягане на телесната неприкосновеност ще се преследват като престъпления от общ характер, т.е. по искане на прокуратурата.

За да бъдат ефективни тези законодателни мерки трябва да се гарантира и правото на ефективна закрила на децата свидетели или жертви на насилие, както и да се подобрят средствата за превенция на насилието. Не трябва да се подценява фактът, че всяко едно дете, което е жертва на насилие има реална възможност един ден да се превърне или в насилник, или в жертва. Настъпването на тези последици може да се предотврати с една добре изградена система, която не само преследва и наказва лицата, извършили насилие, но и подкрепя и подпомага жертвите на насилие и най-вече пострадалите деца.

Ето защо, когато отбелязваме Световния ден против насилието срещу жени и деца не трябва да ограничаваме търсенето на решения само за домашното насилие над жени. Необходимо е да се акцентира и върху мерките и средствата за превенция и борба срещу насилието над деца, защото децата са нашето бъдеще!