X
 
 

Иван Костов: АЕЦ "Белене" е губещ проект

3436 69
photo of Иван Костов: АЕЦ "Белене" е губещ проект
Снимка: БГНЕС
Бившият премиер Иван Костов, който ръководи Центъра за анализи и управление на риска (ЦАУР), даде интервю за сайта Bulenergyforum.

Г-н Костов, Вие сте авторитетен държавник и безспорен експерт в областта на анализите и управление на икономическите рискове. Съществуват ли и, ако да, кои са според Вас икономическите предпоставки за изграждане на AEЦ ”Белене” днес?

Фундаменталните икономически предпоставки за изграждането на нова електрогенерираща мощност не само в България, а и навсякъде по света, са едни и същи, и те са:

много вероятно и достатъчно като темп и количество нарастване на потреблението на електроенергия на вътрешния пазар и за потребностите за износ;

строго съблюдаване на баланса на електроенергийните мощности (системната адекватност) за управление на системата при високо пиково и ниско вътрешно потребление, и висок дял на променливата генерация от ВЕИ;

отсъствие на алтернативни доставчици, отговарящи на европейските изисквания за защита на климата – основен принцип в предстоящия за приемане през 2018 г. пакет „Зелена енергия” на ЕС, които да предлагат на пазара електроенергия на по-ниски цени от предлаганата нова мощност;

Докладът за АЕЦ "Белене" ще бъде публикуван, след като се заличат търговските тайни

Докладът на БАН за АЕЦ Белене ще бъде публикуван, но първо трябва да бъде заличена чувствителната търговска информация в него. Това отг...

себестойността на електроенергията от новата централа да е толкова по-ниска от пазарната цена на борсите, че да позволява формиране на печалба за погасяване на главницата на кредита, възстановяване на направените от инвеститора инвестиции, включително и всички допълнителни, „непопулярни” за ядрената енергетика разходи за управление на радиоактивните отпадъци, отработилото ядрено гориво и извеждане от експлоатация, както и редица непредвидени разходи за преодоляване на пазарни несъвършенства – като например, възникване на доминиращо положение на един пазарен участник, който може да създава изкуствен недостиг на пазара и извлича прекомерни печалби;

гарантиране сигурността на доставките, което е различно за географски изолиран сектор като този във Великобритания, или има дългосрочен дефицит на мощности като този в Унгария;

създадена е адекватна нормативна рамка и стимули за приоритетно инвестиране в енергийни спестявания и енергийна ефективност;

инвестицията в един такъв проект не води до възникване на рискове за бюджетните параметри на държавата, както и други геополитически рискове, породени от прекомерна обвързаност с един доставчик на горива, съоръжения и услуги.

Всички изброени по-горе изисквания ще трябва да доказваме пред ЕК, че са изпълнени при една предстояща нова нотификация на проекта. Защото спекулативно и некомпетентно звучат твърдениията на редица отговорни политици, представители на държавната администрация и ядрени специалисти, че нотификацията на проекта Белене през 2006 година все още е валидна...

Досега нито Министерство на енергетиката, нито БАН са представили публично, подлежащи на проверка доказателства за икономическата целесъобразност на проекта АЕЦ „Белене“. Изразеното желание на министъра на енергетиката да се организира „широко обсъждане и постигане на консенсус“ не може да се изпълни, докато не се публикуват аргументите „За“ , а позоваването на конфиденциален доклад е спекулация. И в заключение, според нашите анализи не съществува проблем с адекватността на генериращите мощности в енергийната система на България на хоризонта 2027.

Пиарът на БАН пита ръководството: Кога ще публикувате доклада за "Белене"?

Защо вече 10 дни, след като от Българския енергиен холдинг (БЕХ) ви позволиха да публикувате пълния доклад за жизнеспособността на АЕЦ ...

Необходима ли е АЕЦ “Белене“ на енергетиката на България сега с отчитане на възможностите на съвременните енергийни технологии и темпото на промени в структурата на потреблението на електроенергия в страната и региона?

ЦАУР разработи прогноза за крайното електропотребление на страната до 2035 по поръчка на ЕСО. За целта бе конструиран 10-модулен прогнозен модел. Прогнозните сценарии се основават на официални прогнози за развитието на енергийния сектор на България, ЕК, МВФ и на данни, предоставени и съгласувани с ЕСО. Бяха изследвани тенденциите и енергийните политики на страните в ЮИЕ, за да се формират ориентири за износа и вноса. След отчитане на процесите на заместване на крайното електропотребление на домакинствата и услугите с алтернативни източници на енергия, резултатите на най-близкия до реалността сценарий (бавно намаление на населението и средни темпове на нарастване на БВП) показват:

Неголямо нарастване на крайното електропотребление в страната от 28,3 ТWh в 2015 на 30,98 ТWh в 2035. Допълнителното търсене от 2,678 ТWh годишно могат да се задоволят само с една нова допълнителна генерираща мощност от 630 MW;

Намаление на нетния износ (износ-внос) от страната от 10,45 ТWh в 2015 на 5,84 ТWh (при минималния сценарий – на 2,21 ТWh) в 2035. Отчетните данни на НСИ за сега потвърждават нашата прогноза - през 2017 нетния износ е спаднал до 5,65 ТWh, т.е. траекторията на износа на електроенергия от България засега следва нашия прогнозен минимален сценарий. В резултат на настъпилите промени на местния електроенергиен пазар и на регионалните пазари, а в резултат на това и намаления износ през 2017, 1 130 MW от инсталираните в страната електрогенериращи мощности през тази година се оказаха излишни.

За информация на българската общественост и на енергийните среди, които пледират за необходимостта от АЕЦ”Белене”, защото не знам до колко това е всеобщо известно, до 2026 ЕСО планира въвеждането на 1506 MW нови генериращи мощности, в това число от ВЕИ - 1119 MW, от ТЕЦ – 187 MW, от увеличаване на номиналната активна мощност на двата блока в АЕЦ „Козлодуй“ - общо 200 MW. Така разполагаемите мощности в системата към 2026 ще варират между зимен максимум от 9918 MW и летен максимум от 9365 MW, като в този период не се предвижда извеждане на други значими мощности от ЕЕС.

Към 2026 прогнозата на ЕСО е за брутно потребление от около 40 ТWh. Това ще означава излишни, или работещи с непълно натоварване мощности от около 20% от разполагаемите мощности тогава, или между 1873 и 1983,6 MW. И така се налага въпросът: коя разумно планирана европейска икономика може да си позволи такова разхищение на ресурси? А в резултат на това се налага и нашия извод, че към 2026 година няма да бъде налице такова пазарно търсене на електроенергия в страната и региона, което да оправдае решението за изграждане на нова ядрена мощност и пускането й в експлоатация в този период. Оценката на ЕСО за системната адекватност е за излишни мощности от порядъка на почти 2000 MW към 2026 година.

63% от българите искат АЕЦ "Белене"

63% от българите одобряват изразената от правителството готовност да строи АЕЦ „Белене”, а 26% реагират негативно на анонса...

Големият проблем на българската електроенергетика всъщност е все по-очертаващата се силна необходимост от изграждане на нови регулиращи мощности на природен газ или биогаз, които да балансират ръста на ВЕИ с вариращо производство, за което никой не говори.

При какви условия АЕЦ “Белене“ би бил печеливш проект и би ли могла държавата да ги осигури?

Резултатите от нашите анализи показват следното:

Оценката на HSBC отпреди 8-9 години за инвестиции в проекта до €10.5 млрд. следва да се актуализира;

Ако изобщо е постижим, кредит при лихва в границите между 4-5% е възможен само при държавна гаранция;

Нива на борсовите цени на електроенергията в България и ЮИЕ през 2027 следва да не са по-ниски от 72-73 €/MWh. На българската борса усреднената цена за 2017 е 38,4 €/MWh, т.е. цената трябва да се повиши с 89% в следващите 10 години, което според нас и според прогнозите на европейските институции е невъзможно. Важно е да отбележа, че цената на електроенергията в България за последните 10 години е нараснала само с 43%.

Кашата "Белене"

Някой, чрез държавата, натисна БАН да направи АЕЦ "Белене" възможна на хартия. Категорично не е вярно. Това бяха двата лайтмотива за ст...

Нетната настояща стойност (NPV) на проекта следва да бъде положителна. Изтеклата публична информацията сочи, че и при 6-те основни варианта от финансовия анализ на БАН тя е отрицателна, NPV е минус 2,3 милиарда лева, т.е. това е един безспорно губещ проект.

Усреднената стойност на електроенергията за целия експлоатационен период (LCOE) трябва да бъде задължително по-ниска от годишната усреднена борсова цена. Сравнението показва, че печелившите варианти в анализа на БАН са при значително по-ниска усреднена стойност на електроенергията от АЕЦ «Белене» отколкото са оценките на всички други страни към 2020 за други ядрени централи, които прогнозират LCOE над 83 €/MWh.

Реалистични ли са възможностите за привличане на чуждестранен инвеститор в този проект и какви биха били неговите изисквания за инвестиране в такъв проект?

При посочените дотук предпоставки възможностите за привличане на чуждестранен инвеститор, който няма да поиска държавни гаранции за кредита или за цената и количествата, гарантирано изкупувана от НЕК електроенергия (по дългосрочен договор – неизбежно изискване на банките-кредитори), са нищожни. Допълнителен пазарен риск за хипотетичния инвеститор представлява и бъдещото премахване на функцията „единствен купувач”, изпълнявана досега от НЕК. Тази неизбежна промяна в законодателството, свързана с либерализацията, ще причини други сериозни проблеми – кой ще бъде новият пазарен „партньор”, който задължително ще изкупува тези огромни количества енергия по фиксирана цена за минимум 15 години напред.

Вариантът 7-ми блок на АЕЦ“Козлодуй“ като корпоративен проект за влагане на доставеното оборудване не е ли по-реалистичен и какви са неговите предимства от системна гледна точка и гледна точка на риска за икономиката ни?

Няма достатъчно публично достъпна информация за един проект като АЕЦ „Козлодуй“ 7 блок, за да се коментира тази тема.

Овчаров: Няма далавера "Белене"

Няма цена от 10 милиарда за АЕЦ „Белене”. Цената е договорена и тя е 4 милиарда. Това каза бившият министър на икономиката ...

За мен по-важният въпрос по-скоро е, защо АЕЦ „Белене“ е възможен политически? Защото известно е, че в Европа се лансират проекти, които нямат икономическа логика, но биват реализирани политически, но за всеки един от тях са публично ясни мотивите. Не такъв е случая обаче на АЕЦ ”Белене”. Например, цената на изграждането на АЕЦ „Хинкли Пойнт - С“ в Обединеното кралство ще достигне рекордните 23 млрд. евро, а себестойността на електроенергията 104,52 /MWh (средната борсова цена във Великобритания за 2017 е само 51/MWh). Но тази централа се налага поради масирано извеждане от експлоатация в енергийната система на редица стари ядрени централи там. В по-широк аспект такива проекти са и газовите геополитически проекти като”Син поток”, „Турски поток“ и „Северен поток“. На практика и АЕЦ „Белене“ е политически проект без икономическа целесъобразност, но с вече похарчени 1.5 млрд.

И възможностите дори само за лансиране и подготовката за реализация на такива неефективни проекти (свързани с огромни харчове на публични средства!) се коренят в редица дефекти на българското общество, като:

държавния контрол върху енергийния сектор и липсата на ефективен контрол върху инвестиционните политически решения;

липсата на върховенство на закона, което е основната предпоставка за свързването на политически и икономически интереси, реализиращи частен или страничен политически интерес;

липсата на свободни медии, в които да тече рационален дебат за ползите и вредите от дадени политически решения, на базата на който гражданите да се информират и да формират позиция.

ЦАУР разполага с експертен потенциал и бази данни и декларира готовност за участие при обсъждане на темата за ново ядрено строителство в България, както и при обсъждане на вариантите на една нова енергийна стратегия.

Actualno.com

Етикети:

Рейтинг: 5 от 5. Гласували общо: 1 потребители

69 Коментара

Кафене
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта

Екипът на actualno.com ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари. В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки, или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

 • Анонимен 45 Анонимен преди 11 месеца Профил на трол?
  А защо в България никой не пише за гръмналите АЕЦ до Урал, и за стотиците повече жертви от Чернобил! Нищо руско никога повече - най-малко АЕЦ!
 • Анонимен 45.1 Анонимен преди 11 месеца Профил на трол?
  Ако не беше минал радиоактивен облак над Европа тази есен, никой нямаше да научи за най-голямата трагедия с АЕЧове на света.
  : 1 !
 • Екипът на actualno.com ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари. В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки, или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

 • Анонимен 44 Анонимен преди 11 месеца Профил на трол?
  АЕЦ "Белене" Е НАЦИОНАЛНО ПРЕДАТЕЛСТВО ! След като харчим за единица продукция 4 пъти повече ток от другите европейски страни и изнасяме в няколко страни ток на цени по-ниски от тези в страната, защо ни е АЕЦ "Белене"? Реалните разходи по построяването и измислената 30 годишна експлоатация на най-некадърните атомни реактори в света /защото няма да купим даже по-съвременните рус виж още ›› ки, да не говорим за канадските или тези с гориво във формата на сфери / надхвърлят 30 млд лева и ще се изплащат до 2030 г. По това време сигурно и Шри Ланка ще има термоядрен реактор. Същото е положението при руските газови "потоци", още повече че руснаците продават предимно петрол и газ, купени от Азърбейджан и другите азиатски републики- т.е. те са прекупвачи а не доставчици. Затова те избиха над 1 млн чеченци и с всички сили пречат да бъдат заобиколени от "Набуко" и други по-независими и по-евтини алтернативни решения. Европейският Съюз не вижда ли или и той е затънал в такава бюрокрация, че не може да види как Русия се мъчи да го съсипе с петролната и газовата си политика. В същото време, продавайки само суровини и оръжие, Путинова Русия съсипва бъдещето на народа си, който живее технически и икономически в 19 в.- века на дивия капитализъм, където милиардери като наркотрафиканта Путин живеят като самозвани царе. Путинова Русия /не Русия на Пушкин и Менделеев/ третира България като своя губерния / "Курица не птица, Болгария не заграница"/ Ако някои все още имат колебания относно уместността на проекта "Белене", нека се запознаят с мнението на Илиян Василев, един от най-добрите енергийни експерти у нас. http ://milom.blog.bg/biznes/2012/07/18/zashto-e-vajno-da-zatvorim-stranicata-za-aec-belene.980407
 • Екипът на actualno.com ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари. В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки, или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

 • Анонимен 43 Анонимен преди 11 месеца Профил на трол?
  Руско светило разби проекта за „Белене” Новинар България с море от електроенергия, токът от централата – непродаваем „Руският енергиен експерт по ядрена енергетика проф. Булат Нигматулин буквално взриви страстите в комисията за “Белене”. Той обяви, че “Белене” ще ни струва над 12 млрд. евро, и се учуди защо ни е тази централа, след като плуваме и сега в море от електроенергия.“
 • Анонимен 43.1 Анонимен преди 11 месеца Профил на трол?
  Международен доклад на HSBC: Токът от вятърен парк в България ще е по-евтин от този от АЕЦ „Белене” http ://dnesplus.bg/News.aspx?n=598291
  : 1 !
 • Екипът на actualno.com ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари. В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки, или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

 • Анонимен 42 Анонимен преди 11 месеца Профил на трол?
  Руско светило разби проекта за „Белене” Новинар България с море от електроенергия, токът от централата – непродаваем „Руският енергиен експерт по ядрена енергетика проф. Булат Нигматулин буквално взриви страстите в комисията за “Белене”. Той обяви, че “Белене” ще ни струва над 12 млрд. евро, и се учуди защо ни е тази централа, след като плуваме и сега в море от електроенергия.“
 • Екипът на actualno.com ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари. В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки, или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

 • Анонимен 41 Анонимен преди 11 месеца Профил на трол?
  …Беше министър Чичибаба и хляб нямаше нито за чичо (със заплатата му 7 долара) , нито за баба (с пенсията й от 3). Относно инфлацията и курса на долара точни факти:най високия курс беше 3850 лв за 1 долар. Жена ми беше гимназиална учителка с клас квалификация и получаваше 8560 лв.заплата.Пенсията на 72 год. ми леля беше 6600 лв, кг краве сирене струваше 5600 лв, бензина около 2000 лв/л. Костов з виж още ›› авари в хазната около 300 млн. включително златния резерв, остави 7 милиарда лв=7 млрд.дмарки. Царя дойде на готово.
 • Екипът на actualno.com ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари. В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки, или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

 • Анонимен 40 Анонимен преди 11 месеца Профил на трол?
  Костов е политик от световен мащаб! Той единствен се опълчи и на руснаци и на американци, подкрепяйки България по нейния европейски път! Той заслужава само уважение!
 • Анонимен 40.1 Анонимен преди 11 месеца Профил на трол?
  Мразен е, защото направи две исторически неща. Първо то и най-важно – затвори социалистическата промишленост. Рядко си спомняме, че към 1997 година по-голямата част от българите си живееха така, както бяха свикнали от 60-те години. Ходеха на работа в държавния завод, където не работиха нищо полезно, но получаваха някаква заплата. Междувременно вземаха от завода всичко, което им трябваше, за да раб виж още ›› отят и "на частно" – в сивия сектор. Заводите бяха на загуба, тъй като не произвеждаха нищо конкурентно. Загубите се покриваха от данъците, които никой не плащаше. Страната, извън София и два-три големи града, живееше на принципа "всеки лъже всеки" Костов наистина им "взе всичко" – взе им света, който харесваха, защото в него не поемаха нито рискове, нито отговорности. И след това направи второто важно нещо. Съобщи им, че вместо да чакат някой да дойде и да им даде, е време да запретнат ръкавите и да се справят с живота. Отне им правото да потънат във вечен траур по изгубения начин на живот. Не само им отне рая, но им забрани да плачат за него." Цитат: "В един момент в интервюто стана дума за отношенията на Илия Павлов с политиците. Баща му каза горе-долу следното (предавам по памет): – Ами те политиците го търсеха, не той да ги е търсел. Всички политици го търсеха. Особено когато стана фактор. Тук водещият го запита: добре де, кажете кои по-конкретно политици го търсеха и му бяха близки, кажете някое им е? Тогава П.Найденов каза нещо, което според мен е твърде важно: – Вижте, всички, абсолютно всички политици търсеха близост с него и му се натрапваха. Само един не правеше това. Само Костов не го е търсил. Не потърси връзка с него само той. Тоя злобен човек никога не го е търсил… Сега, прочее, разбирате ли защо мафията, първо, толкова много мрази Костов? Разбирате ли сега защо мафията и бандитите потрошиха толкова много пари, за да плащат на медиите, та да сатанизират образа на Иван Костов? Сфанахте ли сега защо Иван Костов днес в широкото народно съзнание на масовата природопопулация е най-мразеният политик?"
  : 0 !
 • Екипът на actualno.com ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари. В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки, или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

 • Анонимен 39 Анонимен преди 11 месеца Профил на трол?
  Костов беше единствения, който постави България на крака, и на пътя към Европа и света! БСП 1. ЛУКАНОВ - ПЪЛЕН ФАЛИТ( Гладната зима ) 2. БЕРОВ – създаване на ВИС 2 , СИК , МУЛТИГРУП( С бой и заплахи убиват зараждащия се бизнес в България ) 3. ВИДЕНОВ - ПЪЛЕН ФАЛИТ (откраднаха на хората спестяванията , Кредитните милионери , Финансови пирамиди , заплати по 5-6 долара ) 4. СТАНИШЕВ - (Ограбване на Е виж още ›› врофондовете и спирането им ! Най-мащабният грабеж АЕЦ "Белене" ) 5. ОРЕШАРСКИ - ( Финансовият министър , при който спряха Еврофондовете става Министър председател !!! КАКВО СЛЕДВА СПОРЕД ВАС?
 • Анонимен 39.1 Анонимен преди 11 месеца Профил на трол?
  8 лъжи за Иван Костов - http ://novabulgaria.com/?p=69 + http://kanarko. com/?p=77
  : 0 !
 • Екипът на actualno.com ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари. В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки, или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

 • Анонимен 38 Анонимен преди 11 месеца Профил на трол?
  Долу хищните ръце на Русия от България! Не на АЕЦ Белене и Южен поток! Независимост от Русия - Империята на злото!
 • Анонимен 38.1 Анонимен преди 11 месеца Профил на трол?
  Още малко факти: 1. ЛУКОЙЛ и останалите 40’000 руски фирми в България: Невнесени/ОТКРАДНАТИ данъци за около 5 МИЛИАРДА лева. 2. Площадката на АЕЦ Белене – напукана и негодна (по Бивол) – около 3 МИЛИАРДА грабеж заедно с Южен Поток И едни други факти: 1.Иван Костов и ОДС спасиха България от поредния комунистически фалит, махнаха мавзолея и подготвяха махането на МОЧА 2.ген.Атанас Атанасов изгони 7 виж още ›› руски разведки и десетина руски мафиоти воглаве с Чорни и Ершов.
  : 0 !
 • Екипът на actualno.com ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари. В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки, или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

 • Анонимен 37 Анонимен преди 11 месеца Профил на трол?
  Станимир Първанов, че за кой нормален човек, нещо ако е руско става, освен масово избиване на мирно население и корупция?
 • Анонимен 37.1 Анонимен преди 11 месеца Профил на трол?
  Станимир Първанов вероятно кара руска кола, има руски телевизор, руски компютър и т.н.
  : 0 !
 • Екипът на actualno.com ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари. В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки, или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

 • рибата се вмирисва от главата 36 рибата се вмирисва от главата преди 11 месеца Профил на трол?
  При Костов се подписа договор за втори мост на Дунав, за директна връзка Гърция-Румъния - спряха го при царя и днес северозапада иска присъединяване към Румъния - живеем в началото на нова епоха. Вместо големите структурни реформи,koито заложи правителството на Костов и включи България в демократичния свят, имаме 10 години отлагане на реформи и държавно финансиране на местни феодали - ключът към виж още ›› всички промени за добро или за лошо е в управлението - цели селища се изселват и това е масово при борисов - той заселва с руснаци - имаме си руско, турско, циган ско сплотени малцинства - мечтата на русия българската земя да е поделена между комшиите и те да владеят черноморското ни крайбрежие е на път да се узакони.
 • Анонимен 36.1 Анонимен преди 11 месеца Профил на трол?
  позволяваме толкова време глупостта и простащината да ни управляват. Те заливат страната като мътен поток от скъсана язовирна стена, парите за ремонта на която са окрадени. Тук НЕ се тревожим от Борисовото: Вие сте прости и аз съм прост, затова се разбираме. Софиянци вижте се КОЙ ви е губернатор след като 2 мандата ви беше кмет сикаджията - масжист, а сега ви копа улиците другарката по руски ... виж още ›› Председателството е шанс за управляващите да се изявят като келнери, бодигардове, ибрикчии и спецове в развлекателни жанрове и хазарт, но още преди старта плановете им се пообъркаха. След убийствени статии във Франция, Великобритания, Австрия, Германия и дори в Беларус и тези, които не бяха чули, вече знаят, че сме дъното - малка руска огризка от софрата на руските олигарси.
  : 0 !
 • Екипът на actualno.com ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари. В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки, или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Нагоре
Последно в Актуално