X
 
 

Местни растителни видове ще сменят инвазивните в ПР „Сребърна“

1507 0
photo of Местни растителни видове ще сменят инвазивните в ПР „Сребърна“
Снимка: РИОСВ-Русе
Специалисти приключиха работата по проучване на състоянието на горските местообитания в поддържан резерват „Сребърна“ в изпълнение на дейностите, необходими за възстановяването на Алувиалните гори 91E0* и Крайречните смесени гори 91F0 в защитената територия. Това е важен етап от реализацията на изпълнявания от РИОСВ-Русе проект, финансиран от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“.

Дейността по обследването започна през март, с началото на вегетацията. Съставен е времеви график и технологична схема за изпълнение на лесовъдските дейности. Заключението на специалистите е, че все още се наблюдава отрицателното конкурентно въздействие на инвазивните растителни видове.  За ограничаване на деструктивното им въздействие успоредно с методите за пречупване и опръстеняване в горските територии в проекта ще се експериментират и нови варианти на залесяване на мястото на третираните неместни дървета.

Патронажна грижа ще получават 261 възрастни и хора с увреждания в Русе

В Русе се проведе начална пресконференция по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания  в Община Русе и...

Предвижда се дейността да започне през 2020 г., като залесяването ще се извърши след приключване на вегетацията, в периода октомври - декември. Ще бъдат засадени  около фиданки от местни дървесни видове – бяла топола, бяла върба, планински  ясен, полски ясен и др. В предходните месеци ще се извърши опръстеняване и пречупване на инвазивни видове и подготовка на почвата за предстоящото залесяване.

С изпълнението на проекта се цели да се подобри природозащитното състояние на местообитание 91E0*- Алувиални гори с черна елша и планински ясен и на местообитание 91F0 -Крайречни смесени гори от обикновен дъб, бял бряст, планински ясен и полски ясен.

Проектът „Подобряване на структурата и функциите на местообитания на територията на поддържан резерват Сребърна“, с бенефициент РИОСВ-Русе започна в края на 2018 г. Той е на стойност  898 823 лв. и се финансира от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“. Продължителността му е 3 години и 1 месец. Освен лесовъдските дейности се предвиждат обновяване на специализиран софтуер, закупуване на техника за управление  резервата и др.

Тази публикация е създадена в рамките на договор № BG05M9OP001-2.010-0458"От Актуално" в помощ на уязвими групи, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. – Процедура „Развитие на социалното предприемачество“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от "От Актуално" в помощ на уязвими групи и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОП РЧР 2014-2020 г.
Actualno.com
Рейтинг: 5 от 5. Гласували общо: 1 потребители
missing image
Дневен хороскоп за 17 септември

Овен Това е ден, в който ще може да постигнете чудеса. Трябва само да сте напълно праволинейни и да не се отклонявате със странични дейности от...