X
 
 
Най-важното за коронавируса четете тук
Заедно можем!

Право на отговор на “Ай Си Джи Би” АД: Всички участъци от интерконектора преминават тестове за изправност, безопасност и ефективност

1221
Право на отговор на “Ай Си Джи Би” АД: Всички участъци от интерконектора преминават тестове за изправност, безопасност и ефективност
Снимка: БГНЕС

Actualno.com публикува право на отговор на “Ай Си Джи Би” АД във връзка с публикуваната на 8 юли 2021 година статия със заглавие "Румен Петков иска оставки и проверка от ДАНС за интерконектора с Гърция".

Във връзка с публикация на сайта на actualno.com от 8 юли 2021 г., съдържаща неверни твърдения относно междусистемна газова връзка Гърция-България, проектната компания “Ай Си Джи Би” АД заявява следното:

Проектната компания категорично отхвърля и определя като неверни, подвеждащи и клеветнически всички твърдения, свързани с безопасността на интерконектора, съоръженията и инфраструктурата, свързана с неговото изпълнение. Всеки завършен и положен в траншеята участък от газопровода преминава редица тестове за изправност, безопасност и ефективност, което е задължителен елемент от договора по изпълнение на проекта и е задължително условие за въвеждане в търговска експлоатация. След приключване на заварките и извършването на безразрушителен контрол за удостоверяване качеството на заваръчните шевове, се полагат термо свиваеми маншони за осигуряване на външната защита на газопровода, след което той се полага в предварително подготвената траншея. Следва засипване до постигане на проектните коти. Всички участъци на газопровода подлежат на хидравлично тестване, което се осъществява на два етапа – тестване на якост и тестване на плътност – включително с налягане, което е 1,3 пъти по-високо от работното налягане при експлоатация с реални количества природен газ. След провеждането на хидравличните тестове в готовите участъци, IGB се изчиства съгласно одобрена процедура с очиствателни бутала – процес, който се повтаря многократно до постигане на утвърдените стандарти по процедура. Всички тези дейности се извършват под строг контрол, проверяват се на различни етапи и тяхното качество е напълно гарантирано.

Автоматичните газорегулиращи станции (АГРС)  са съоръжения, които са с основна функция регулиране на налягането и измерване количеството на природния газ на местата, в които преносният газопровод свързва други мрежи или съоръжения. Първоначално в техническия проект на газопровода IGB са предвидени две АГРС – една в близост до Димитровград и една до Кърджали.

АГРС на Димитровград е проектирана, тъй като в първоначалните предвиждания е била планирана втора точка на присъединяване на IGB към мрежата на „Булгартрансгаз“ ЕАД освен свързването при Стара Загора. Другата АГРС в близост до гр. Кърджали оригинално е предназначена за улеснено присъединяване към съществуващата газоразпределителна мрежа в региона.

Решението за отпадане на двете АГРС е взето от Съвета на директорите на “Ай Си Джи Би” АД още в края на 2019 г. Съветът се състои от общо 8 души – по четири от страна на всеки акционер в проектната компания. Решението е мотивирано с обективни причини, свързани с обстоятелството, че „Булгартрансгаз“ ЕАД не е съгласувало втора точка за присъединяване с преносната мрежа на националния преносен оператор. “Ай Си Джи Би” консултира въпроса с КЕВР, като регулаторният орган е оставил на преценката на националния преносен оператор съгласието за присъединяването на IGB в района на Димитровград. Такова съгласие не е получено, което съответно налага отпадането на съоръжението, което без предвиденото присъединяване губи технически смисъл и предназначение.

Въпреки отпадането на АГРС Димитровград,  “Ай Си Джи Би” е запазила възможността за присъединяване към преносния газопровод на други мрежи или съоръжения чрез отклонение на територията на кранов възел 4А.

При приемане на решението за АГРС-Кърджали Съветът на директорите е взел предвид два аспекта. На първо място, първоначалното съоръжение е с капацитет, надвишаващ многократно потреблението в региона. Освен това, лицензиантът за дейността по разпределението на природен газ на територията на Кърджали е изразил нееднократно съгласие  да изгради за своя сметка АГРС и другите необходими съоръжения за присъединяване и след това да прехвърли част от тях на оператора на IGB. Това решение е напълно в съответствие с нормативните изисквания и най-вече – напълно в интерес на проектната компания и нейните акционери. Преговорите с лицензианта са в напреднал стадий, има вече съгласувана точка за присъединяване и предстои подписване на договор за присъединяване. Лицензиантът предвижда строителството на АГРС при Кърджали да завърши в унисон в влизането в търговска експлоатация на IGB.

За промяната са предприети и необходимите действия по Закона за опазване на околната среда, а уведомлението за промяна в инвестиционното намерение е налично на сайта на ICGB – публикувано на 30/03/2021 г.

По отношение размера на договорена цена за двете станции като част от общия бюджет за изграждане на интерконектора, в договора за възлагане на проектиране, доставка и строителство има ясни правила за извършването на промени в обхвата на работата. Намаляването на цената се извършва чрез издаване на вариация, която вече е в ход. Договорът не предвижда това да става под формата на допълнително споразумение. Това дава договорно право на възложителя, ако не постигне съгласие по параметрите на каквото и да е изменение, да определи сам стойността на намалението и да го удържи от следващи плащания към изпълнителя на строителните дейности. Проектната компания подчертава, че към строителя не са извършвани никакви плащания за двете съоръжения, които са отпаднали от проекта.

Важно е да се отбележи, че макар финансирането за реализацията на IGB да е изцяло осигурено, проектанта компания не разполага с пълния размер на бюджета и усвояването на средствата от европейските фондове се реализира чрез възстановяване на направените разходи. Отпускането на всеки транш се случва само след верификация на разходите и на необходимата документация, като се плаща единствено за извършени дейности и за доставено оборудване. Това гарантира, че всички дейности и процедури по реализацията на проекта се изпълняват съгласно всички законови изисквания. На практика не съществува хипотеза, в която “Ай Си Джи Би” да може да усвои предварително финансови средства за отпаднали по проект дейности, нито може да направи съответно плащане към строителя за съоръжения, които няма да бъдат изградени в рамките на проекта.

Изпълнението на интерконектора Гърция-България се извършва при спазване на всички европейски правила и законови норми и следва най-високите стандарти в бранша. Всички дейности подлежат на строг контрол както от страна на мениджмънта на проектната компания, така и от страна на независими международни институции, извършващи регулярни одити на проекта.

Дружеството “Ай Си Джи Би” АД е проектна компания, която се управлява от Съвет на директорите, състоящ се от 8 души, и от Общо събрание на акционерите. Всеки акционер номинира по 4 членове, а решенията в Съвета на директорите и в Общото събрание се вземат единствено с единодушие. Компанията се представлява от двама изпълнителни директори, които действат и представляват “Ай Си Джи Би” само заедно. Всяко решение за поемане на задължение или извършване на разход над 70 000 лева се взема от Съвета на директорите при спазване на вътрешни корпоративни правила за разделение на отговорностите и вътрешен контрол.

При така създадената вътрешна структура на проектната компания нито едно решение, свързано с реализацията на IGB, не може да бъде взето еднолично, а всички съществени решения, включително и най-вече такива за изменение на параметри като срок, цена на строителство, се взимат единствено с пълно единодушие от Общото събрание.

В частност, решението за удължаване на срока за приключване на строителството и подписването на допълнително споразумение към договора за проектиране, доставка и строителство, е взето на заседание на Общото събрание, проведено на 17-ти март 2021 г., подкрепено единодушно от акционерите в проекта. Начисляването на неустойка за забавяне на дейностите по договора може да бъде реализирано и ще бъде договорно обосновано само след като настъпи договореният краен срок, тъй като на този етап удължаването е поради причини, заради които изпълнителят не отговаря и не може да предвиди – а именно настъпилата глобална пандемия от COVID-19. Подписаното споразумение посочва края на 2021 г. като срок за изпълнение на линейната част на проекта и регламентира пускането в търговска експлоатация на интерконектора не по-късно от 1-ви юли 2022 г. Проектната компания е заложила в договора със строителя строги санкции при неизпълнение на договорните задължения. При евентуално неспазване на посочените срокове за съответните дейности “Ай Си Джи Би” АД няма да се поколебае да активира предвидените клаузи за обезщетение. Към момента изпълнителят на договора за строителство е предоставил уверения, че се движи по график и ще бъде готов със строителните дейности до края на тази година.

Спекулации по темата за извършени нарушения целят единствено да уязвят репутацията на проекта и да доведат до неговото блокиране малко преди той да бъде завършен и въведен в експлоатация. С наближаване на момента на приключване на строителството зачестяват атаките срещу проекта, въпреки напредналата фаза . “Ай Си Джи Би” АД и нейните акционери - инвеститори в проекта от национално значение за България и дружества, които се търгуват на фондовите борси или се оценяват от международни рейтингови агенции, заявяват твърдо, че подобни опити за проваляне на проекта няма да успеят и ще отстояват категорично своите интереси срещу подобни посегателства върху техния имидж.

“Ай Си Джи Би” АД си запазва правото да предприеме действия по съдебен път при отправяне на внушения или твърдения, несъответстващи на истината.

Още от ОБЩЕСТВО:

Нов вандалски акт на българин: Надпис П+В се появи върху историческа забележителност в Египет (СНИМКИ)

Радев връчва годишната награда "Иван Вазов"

Шофирайте с повишено внимание между 27-ми и 29-ти км на АМ „Марица“ в посока ГКПП „Капитан Андреево“

Времето утре - 22 септември

Протести в Айтос четвърти пореден ден

Румъния спря над 37 тона отпадъци от България

Общата прогнозна сума за изборите е 145,3 млн. лева с опция за два тура на президентския вот

Етикети:

Най-важното за коронавируса четете тук
Заедно можем!
Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъдете активен участник в промяната!

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com