X
 
 

По портфолиото посрещат

26652
По портфолиото посрещат
Снимка: Klett

Голяма част от учителите знаят, че стратегически изграденото портфолио е много важно за тяхната професионална реализация и предстояща атестация, която наскоро бе отложена за следващата учебна година. И въпреки че има педагози, които са против атестацията, изграждането на актуално и добре поддържано портфолио винаги може да влезе в употреба и да допринесе за тяхното израстване. Подготовката му може понякога да бъде затормозяваща за съставителя, но и объркваща за читателя. Но всъщност къде е казано, че трябва да бъде сложно и досадно. Впечатляващо направеното портфолио може да донесе успех на един педагогически специалист още с първия поглед върху професионалния му опит.

Каква е тайната за постигане на перфектно първо впечатление и, разбира се, отстояване на постигнатото високо ниво?

Портфолиото е сбор, „колекция“ от доказателства, илюстриращи непрекъснатото придобиване на умения, знания, отношения и постижения. То отразява етапите и състоянието в развитието на индивида или организацията, необходими, за да се докаже компетентност в съответствие с професионалните стандарти.

Професионалното портфолио на учителя представлява съвкупност от продукция, свързана с работата му, доказателствен материал, който е личен, индивидуален и е индикатор за признаване на неговите постижения, основа за оценка и атестат, както и за взаимно признаване на постиженията. Именно поради това разработването и организирането на професионално портфолио е важна тема за учителите и възможност за оценка на ключовите професионални компетентности.

Примерните критерии за оценка на ключовите компетентности на учителя са свързани с умения интерактивно да се използва езикът, символите и текстът, технологиите, както и умело да се взаимодейства с хората и да се ръководят собствени планове и проекти

Преди да научите повече практически съвети, отделете време да свалите и попълнете този чеклист, за да можете лесно и бързо да разберете на кое ниво се намирате в момента и какво трябва да развиете, за да сте адекватно подготвени.

Ключови компетентности в основата на организирането и разработването на портфолиото

Дигитални компетентности:

• умело и правилно използване на електронни средства в работата, в свободното време с цел общуване

• логично и точно мислене

• обработване на голям обем от информация

• използване на мултимедийни технологии с цел да се извлича, оценява, съхранява, създава, представя и обменя информация

Междуличностните и граждански компетентности:

• Всички форми на поведение, които трябва да се усвоят за:

- ефективно и конструктивно участие в социалния живот

- разрешаване на конфликти, когато това е необходимо

Предприемачески:

• способност сами да предизвикваме промени и умения да поддържаме новости, предизвикани от външни фактори

• поемане на отговорност за собствените си действия – позитивни или негативни

• изграждане на стратегия за постигане на определени цели и мотивиране на собствения успех

Културните и комуникативни компетентности:

●       способност за творческо представяне на:

- идеи, новости, др.;

- преживявания и емоции с помощта на различни средства музика, езика на тялото, литература, кино, пластични изкуства

Портфолиото служи за постигане на няколко ключови цели:

• За отчитане на прогреса и развитието

• За оценка на постигнатото

• За стимулиране на развитието

• За споделяне на знания и опит

• За измерване качеството на възпитанието и обучението

Всяко професионално портфолио представлява уникален авторски продукт и затова неговата структура може да се различава според конкретното работно място. Тук е представена стандартна структура, която може да бъде доразвита според конкретните нужди.

Често при подготовката на портфолиото учителят се затруднява с подреждането на цялата информация за себе си, която иска да включи. Сложната подредба и разбърканата информация е твърде вероятно да оставят неприятно впечатление у хората, които разглеждат портфолиото ви.

Препоръчително е професионалното портфолио да се изготви по интересен и интерактивен начин. Определяща е първата - заглавна страница. След нея трябва да се уточни периодът на разработване, или “линия на времето”. Тук освен ретроспективно представяне по години, важни за профила на притежателя са различните работни места, заемани във времето. Линията на времето дава много добра ориентация на читателя за професионалния път на разработилия портфолиото.

На следващата страница  е личното представяне, тук може да се включи лична портретна снимка или снимка с ученици, както и кратък текст, който описва най-точно личната визия за  образованието и професионалната реализация. Формата може да е различна  -  мото, философия, цитат, част от произведение, принципи и др.

В раздела Личен профил се представят личните постижения и компетентности. Тук информацията може да се организира в отделни папки:

●       CV/Автобиография - това е най-важната част от този раздел. Трябва да бъде много прецизно и подробно написана, за да дава изчерпателна информация за професионалната реализация.

●       Дипломи за завършено образование -  включва всички образователни степени, квалификации и преквалификации.

●       ПКС - тази папка показва статуса и развитие по отношение на професионално- квалификационните степени.

●       Сертификати и удостоверения - включва всички удостоверения и сертификати, както и удостоверения с кредити.

●       Кратко представяне - в рамките на половин страница се описват разбиранията за учителската професия, работата с ученици, описва се началото на професионалния път и интереси.

Професионалният профил е най-трудният раздел и обемен. Препоръчваме информацията да се организира по години, след това по класове и предмети, защото по този начин читателят лесно ще се информира за реализацията в хронологичен план. За всеки клас, в който учителят е преподавал през съответната година, може да се структурира информацията в папки по следния начин:

• Методически разработки - тук няма нужда да се включва всеки урок. Трябва да се изберат и опишат добрите практики – опит на учителя с голяма значимост. Най-добре е да се опишат с помощта на шаблон, който ясно представя темата, използваните методи, задачите към урока и постигнатите резултати. По този начин у читателя се изгражда пълна представа за владеене от учителя на различни учебни технологии за провеждане на учебния процес. Важно е да се опише  оценяването - количествено и качествено, индивидуално и групово. Различните форми на оценяване показват, че цялостната организация на учебния процес е много добре планирана и организирана. Към описанието на добрите практики е препоръчително да се включват и линкове към използвани онлайн ресурси, както и към допълнителни материали към урока - презентация и разработени проекти на учителя и учениците, контролни листове и други материали, които онагледяват и доказват уменията на учителя.

• Презентации на учителя - тук се пазят всички материали и презентации, които отразяват работата на учителя, както и да се достъпват лесно.

• Презентации от ученици - тук се съхраняват всички съпътстващи материали - презентации на ученици.

• Проекти от ученици - тук са материалите от проекти на ученици.

• Учебни ресурси - тук са организирани всички материали, които учителят използва в своята работа - работни листове, разпределения, тестове, езиково портфолио (при чуждите езици). За удобство в тази част могат да се запазят и връзки/линкове към електронно четими ресурси и интерактивни платформи, които учителят използва.

• Други -  тук може да се включат книги, специализирана литература и художествени произведения, които се използват в практиката или са предпочитана странична литература, използвана от учителя.

Моят албум/Лично творчество  - това е следващата част от портфолиото, която представя творческия профил на учителя. Тук се позиционира това, което най-добре допълва неговия професионален имидж, творческите му заложби и хобита, които дават допълнителна представа за неговия образ. С помощта на различни приложения може да се изготви видеоклип с музика и фотографии, който също да се включи в този раздел. В тази част на портфолиото могат да се подредят снимки от завършване на випуски, албуми от дипломирания, награждаване и други значими за учителя събития.

Оценка за работа от други лица - този раздел е изключително важен за портфолиото. В него се включват доказателства за преподавателската дейност - награди, похвали, благодарствени писма, снимки на плакети, купи, медали, референции, препоръки, атестати и номинации, т.е. Всичко онова, с което учителят може да докаже професионалното си развитие и постижения.

Други дейности и изяви - това е последна, но не и по важност част от портфолиото. Тук се съхранява информацията, организирана по следния начин:

●       Допълнителни материали – различни допълнителни материали, които са ценни за работата на преподавателя.

●       Класно ръководство – материали, свързани с провеждане на часа на класа

●       Подготовка на ученици за олимпиади, състезания, конкурси и др. - голямо значение за личното кариерно израстване имат постиженията, свързани с подготовката на олимпийци, съсътезатели и др, по различни учебни предмети. Тези материали и доказателства са особено важни.

Учители и ученици - заедно пишем модерната история на българското образование

Изминаха три необикновени месеца в живота на всеки обикновен човек. Но това са и три необикновени месеца за родното образование. Дигита...

●       Участие в конференции, изложби, състезания – препоръчително е в портфолиото

да се поставят материали, които доказват личния принос на учителя в различни научни области, професионално усъвършенстване при получаване на степени и научни звания.

Финалната препоръка е свързана с обезпечаване съхраняването на професионалното портфолио поне на две-три места. Това може да е облачно пространство, външен носител и личния компютър, за да бъде максимално добре защитено при евентуални сривове или недоброжелателни атаки.

* Материалът е базиран на уебинар Разработване и организиране на професионално портфолио с лектор Елена Томова.

Уебинарът е организиран от издателство Клет България в рамките на инициативата “Подкрепа на учителя при работа от вкъщи”.

Още от ОБРАЗОВАНИЕ:

Предлагат училищните директори да се избират от родители и учители

Правителството отпусна над 32 млн. лв. за обезщетения в образованието

Ректори си повишиха с 50-60% заплатите само за година

Осигуряване на още кадри и обезпечаване на материалната база - основни цели пред новия образователен министър

ВАС спря наредбата на Денков, позволяваща масова смяна на училищни директори

Ректорите се отметнаха от увеличението на заплатите и предупредиха за фалити на университети

Николай Денков очаква ПП да грабнат победата на изборите

1500 лева минимална заплата за университетски преподавател

Денков с отчет на МОН: Доживяхме учител отново да стане престижна професия. Няма да съм служебен министър

Над 700 свободни места останаха в София след третото класиране за гимназиите

Етикети:

Най-важното за коронавируса четете тук
Заедно можем!
Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com

ОЩЕ ОТ Образование