ПП МИР постави седем принципни условия за обединение на партии в ляво-център

772
ПП МИР постави седем принципни условия за обединение на партии в ляво-център
Снимка: ПП МИР

Партия МИР предложи да се изгради мрежа от партии в ляво-център, граждански и неправителствени организации, кметове, видни интелектуалци, и общественици, които споделят и са готови да работят на основата на принципи, ценности, политики, приоритети и идеи, а не в името и под ръководството на отделни личности.

Едно от условията на партия МИР е новото обединение да има висок морален рейтинг и да се изгради само с нови и неопетнени политически лица, които не са участвали в управлението на България през последните 33 години.

Ето какво написаха от ръководството на партия МИР в писмо до сформирана контактна група от представители на партии и организации, участвали на кръглата маса, провела се на 29.11.2022 г. в НДК:

Уважаеми, дами и господа, приятели!

В резултат на проведената дискусия по време на кръглата маса „Лява България – идеи, политики, обединение“ на 29.11.2022 г. и след обсъждане националното ръководство на партия МИР предлага да се изгради мрежа от партии, граждански и неправителствени организации, кметове, видни интелектуалци, и общественици, които споделят и са готови да работят на основата на принципи, ценности, политики, приоритети и идеи, а не в името и под ръководството на отделни личности.

Според нас участниците в едно обединение трябва ясно и категорично да изразят своята позиция по следните въпроси:

 1. Да се даде ясна оценка на прехода в България, което означава смяната на сега действащия модел в България, известен като „План на Ран–Ът“ с доказания и действащ модел на социално-пазарно стопанство с регулиращата макро-икономическа роля на държавата. На практика партия МИР предлага социално-пазарното стопанство да стане основа на българската икономика, защото само така ще успеем да направим българската икономика работеща и ефективна. Без ефективна икономика не може да се проведе нито една политика – нито социална, нито качествено и достъпно образование и здравеопазване за всички български граждани. Предлагаме също така всички участвали в подготовката, приемането и реализацията на „Плана Ран-Ът“ в България да бъдат подведени под отговорност, защото този план доведе страната ни до национална и демографска катастрофа, както и до драстично обедняване на българския народ. Целите на социално-пазарното стопанство са пълната заетост на капитала и труда, т.е. всички да печелят и работници и работодатели, устойчивото икономическо развитие, стабилните пари, свободното икономическо състояние. Това е единствената доказана практика, която е адекватна на изискванията на съвременното ни общество и стопанство. Само тя ще измъкне България от сегашната криза и безизходица. Социално-пазарното стопанство дава пълна свобода на предприемачите за постигане на максимална ефективност на дейността им, способства за високи  печалби, създава много нови работни места, освобождава финансови средства за иновации и внедряване на високи технологии, осигурява конкурентни условия за малкия и среден бизнес на пазарна основа и др. Успоредно с това чрез прогресивната данъчна ставка и ефективно работещата данъчна администрация, държавата гарантира справедливото преразпределение на държавните бюджетни и извънбюджетни средства към хората в неравностойно положение, пенсионерите, учащите се, към работещите в обслужващата сфера. Най-общо казано концепцията на социално-пазарното стопанство е всеки работлив българин да бъде благосъстоятелен, т.е. достойно съществуване на всеки. Това на практика е нов и морален вариант на социално-пазарно стопанство, който ще даде възможност на 80 % от българските граждани да имат постоянни, сигурни и високи доходи, т.е. в България ще се създаде истинска средна класа.

За да е здраво и устойчиво едно общество, то не трябва да съществува дисбаланс между свободата и справедливостта. Чрез социално-пазарното стопанство се съчетават двата принципа на справедливостта и свободата и тяхното едновременно действие. Само така ще има хармония в обществените отношения и социален мир. Именно затова партия МИР предлага един от основните политики и приоритети около които да се обединим да бъде въвеждането на социално-пазарното стопанство като основа на българската икономика.

 1. Да се подготви, обсъди и да се приеме нов Обществен договор, който да залегне в основата на проект за нова Конституция на България. Настояваме незабавно да се подготвят изменения в Конституцията на България от 1991 година в частта ѝ за правата на гражданите, като се промени коренно заложеният в нея проамериканския подход и се въведат отново гарантирани от държавата, а не само декларирани, права на безплатно образование и медицинско обслужване, на жилище, на чиста околна среда, на реален средноевропейски стандарт на живот и периоди на почивка и отдих за всички граждани.

Моралът и етиката трябва да са в основата на всяка една обществено-политическа дейност и това според нас от партия МИР е задължително условие за обединението в мрежа на ляво-центристки партии и организации.

Именно затова предлагаме да се изготвят и да се приемат единни обществени етични норми, защото етиката е тази, която регулира обществените и междуличностни отношения и определя морала на отделния гражданин да стане общовалиден и да се базира на традиционните ни български ценности. Тези общоприети етични правила трябва да са в основата на правната система на държавата и на новия Обществен договор, който да се приеме с Национален референдум и да е задължителен за изпълнение от политическата класа.

Основното в новия Обществен договор ще бъде приемането на Етични правила и норми, които напълно да съответстват на историческите традиции, на народопсихологията на българите, както и на нормите на православната етика. Чрез новия Обществен договор ще бъдат гарантирани позитивните права на гражданите, както и създаването на възможност те да изпълняват възложените им задължения и отговорности. Партия МИР предлага също така в новия Обществения договор да се разпишат необходимите регламенти за пълното въвеждане в действие във всички сфери на обществено-икономическия живот на страната на структурно-определящите принципи – „СВОБОДАТА И СПРАВЕДЛИВОСТТА“, с гаранции за тяхното балансирано и едновременно прилагане от всички и навсякъде.

Именно за това предлагаме да обсъдим и да подготвим изменения в Конституцията на България като в нея да бъдат гарантирани от държавата правото на безплатно образование и медицинско обслужване, на жилище, на чиста околна среда, на реален средноевропейски стандарт на живот и периоди на почивка и отдих за всички граждани. Само по този начин политическата класа ще бъде принудена да организира и управлява страната така, че да създава условия за генериране на високи приходи от производствена и търговска дейност, с които държавата справедливо да осигурява достоен живот за всички български граждани, особено на пенсионерите, социално слабите и хората в неравностойно положение.

На практика чрез приемането на нов Обществен договор ще успеем да преодолеем политическата, конституционната и моралната криза. 

 1. Да се проведе и води безпощадна борба с корупцията. 
 1. Да се обединим около изключително актуалния и очакван от българското общество въпрос - за морала.
 1. Най-сериозният проблем на България през изминалите 33 „демократични“ години е въпросът за качеството, подготовката, компетентността, ценностната система и, най-вече, за ефективността на държавното управление, измерима с качествени критерии. Именно за това партия МИР предлага да се обедним около това, че в България задължително трябва да бъде въведена Система за стандарти за качеството на мениджмънта в държавното управление в страната като цяло и в отделните сфери и направления. Първостепенна задача е в управлението да бъдат привличани признати и доказани професионалисти и експерти и за това партия МИР предлага в законовите и подзаконовите актове да се регламентира, че заемането на управленски позиции в държавата да се осъществява само по строго определени правила и само след преминаване през конкурси, провеждани от специалисти в дадената област. Всичко това ще гарантира коренно различен подход при подбора на управленските кадри в страната.

За да се върне доверието на българските граждани партия МИР предлага да се обединим около задължителното условие, че едно ново обединение, трябва да има висок морален рейтинг и да се изгради само с нови и неопетнени  политически лица, които не са участвали в управлението на България през последните 33 години. Успоредно с това партия МИР предлага да се обединим около необходимостта в България да се въведе мандатност (до 2 мандата) за всички публични избираеми длъжности (общински съветници, кметове, народни представители). 

 1. Националният интерес на България изисква страната ни да води балансирана външна политика, както и Черноморският регион и България да бъдат зона на мира. Това означава нормализирането на отношенията с Руската федерация, както и добри партньорски отношения със страните, с които сме в договорни отношения, добросъседски и уважителни отношения с всички европейски държави и велики сили и това е един от задължителните въпроси, по които трябва да имаме съгласие и около които трябва да търсим обединение.
 1. Да се обединим около необходимостта от национален консенсус и обединение около пет национални приоритета. Това са:

-      работеща и ефективна икономика, основана на социално-пазарното стопанство;

-      излизане от демографската криза и връщане  в родината на българите зад граница;

-      оползотворяването на всички природни дадености на България в сферата на туризма, селското стопанство и логистиката;

-      реформа в съдебната система и административна реформа чрез въвеждането на електронното правителство;

-      балансирана външна политика.

Реализацията на тези пет национални приоритета ще превърнат България в силна социална, индустриална и уважавана държава, а българския народ проспериращ и щастлив. Именно за това партия МИР предлага да се обединим около тези приоритети и заедно да търсим национален консенсус по тях.

В краткосрочен план, нашето внимание следва да се съсредоточи към изработването на обща позиция по следните въпроси:

 1. Да се разработи стратегическа „Програмата за възстановяването и устойчивото развитие на България“, която да включва възстановяването на експортно ориентираните отрасли в икономиката – туризъм, селско стопанство, транспорт, инфраструктура и логистика, високотехнологични чисти производства.
 2. Да се обединим и обявим за възстановяването на ценностите и моралните устои на българското семейство, чрез която ще можем да запазим традиционното българско семейството, което е основният и най-важният градивен елемент на българското общество. В тази връзка предлагаме да се създаде Министерство на семейството и борба с демографската криза, което да гарантира опазване на българския род и традиции, грижата за младите българска семейства и излизането на България от демографската криза.
 3. Да се обединим около основния стълб на българското общество – национално отговорно образование и култура.
 4. Да се обединим около това, че Истанбулска конвенция застрашава съхранението на традиционното българско семейство и възпитанието на децата ни в християнските ценности, както и необходимостта да се създаде добра и устойчива законодателна уредба в България, която да се защити традиционното българско семейство и ефективно да предпази децата и жените от опасности и насилие.

Уважаеми, колеги и приятели,

Партия МИР предлага да обсъдим заедно на специална кръгла маса принципите, ценностите, приоритетите, идеите и политиките, около които да се обединим.

С настоящото писмо Ви изложихме основните наши принципни предложения, около които предлагаме да изградим нашата партньорска мрежа. Убедени сме, че ако се направи принципно обединение около тях, то много скоро това обединение ще има реален шанс да спечели доверието на българите и да се превърне в основен фактор в обществено-политическия живот на България.

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Още от ПОЛИТИКА:

Кирил Петков: Страните от НАТО купуваха оръжието ни и го даваха безплатно на Украйна (ВИДЕО)

Никола Минчев: Обмисля се сериозно обединение с "Демократична България"

Георг Георгиев: Някои от законопроектите за съдебната реформа противоречат на Конституцията

Явор Божанков: Големият риск пред лявото в България е, че започна да прилича на много лош двойник на "Възраждане"

Парламентът реши: Без по-строги мерки срещу домашното насилие

Вигенин: Няма да стигне времето да приемем на второ четене законопроектите за контрол на главния прокурор

Комитова: НС работи доста интензивно, но много време бе похарчено в политически PR

Атанас Атанасов: Сблъсъкът на изборите ще е между реставратори и реформатори

Депутатите ще работят извънредно и в последната седмица на парламента

Финално: По 10 гарантирани кубика дърва на домакинство за зимата

Етикети:

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com