X
 
 

Създават жилищна сграда за настаняване на бездомни хора в Асеновград

2710
photo of Създават жилищна сграда за настаняване на бездомни хора в Асеновград
Снимка: Actualno.com/Теодора Димитрова
Идея за изграждане на нови социални жилища възнамерява да реализира община Асеновград. Целта е да се създаде цяла жилищна сграда. В момента се подготвя проектна идея с наименование: „Изграждане на социални жилища в град Асеновград”. В случай, че бъде одобрена от сформирана Работна група за оценка на проектни фишове, тя ще бъде включена в списъка с обекти от Инвестиционната програма по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. на общината. По този начин ще се предостави възможност впоследствие изготвянето на проектно предложение, с което да се кандидатства за финансиране пред същата Операивна програма.

Чрез проекта се планира изграждане на жилищна сграда със съвременни социални жилища, в които да бъдат настанявани уязвими групи от хора, както и лица с увреждания и в неравностойно положение. Предвижда се помещенията да са с различно разпределение. Идеята е сградата да бъде изградена върху терен - общинска собственост, разположен в квартал „Запад“ в Асеновград. В новопостроените социални жилища ще бъдат настанявани бездомни хора, както и такива, живеещи в много лоши битови условия. От помещенията ще могат да се възползват и хора, които нямат собствено жилище и не притежават движима или недвижима собственост или идеални части от нея, която може да бъде източник на доходи.

Кризисен център в София започва да приема бездомни хора

От вечерта на 27 ноември, в 18.00 часа ще отвори врати един от двата Кризисни центъра на Столичната община за настаняване на хора, оста...

Изискване към желаещите да бъдат настанени ще е да не са сключили договор за безвъзмездно ползване на имот и да не са обитатели на специализирана институция на държавна или общинска издръжка. В сградата ще могат да се помещават също родители с деца, непълнолетни майки и татковци, многодетни семейства, малчугани с влошено здравословно състояние, както и непълнолетни с увреждания. В социалните жилища ще имат право да живеят и хора в риск от бедност и социално изключване. За такива се считат лица, чийто среден доход на член от семейството за предходната календарна година е по-нисък от законноустановения месечен размер на гарантирания минимален доход за страната. Условие за пребиваване в новата социална жилищна сграда ще бъде настаняването да е за срок не по-голям от три години.

Тази публикация е създадена в рамките на договор № BG05M9OP001-2.010-0458"От Актуално" в помощ на уязвими групи, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. – Процедура „Развитие на социалното предприемачество“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от "От Актуално" в помощ на уязвими групи и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОП РЧР 2014-2020 г.
Actualno.com
Рейтинг: 5 от 5. Гласували общо: 1 потребители