Ползата от модерното образование: Кръжокът "Четящият студент, четящото дете" във ВТУ

17795
Ползата от модерното образование: Кръжокът "Четящият студент, четящото дете" във ВТУ
Снимка: Мариана Манчева/Архив

Добър пример за съвместна работа между преподаватели, студенти, деца и родители е кръжокът „Четящият студент, четящото дете” във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” (ВТУ). Мисията на участниците в кръжока е да насърчават четенето за хармоничното изграждане на детската личност.

Инициатор, създател и ръководител на кръжока е професор Мариана Мандева - доктор на педагогическите науки и преподавател в катедра „Начална училищна педагогика” при Педагогически факултет на ВТУ.

В областта на преподавателската си дейност и академичното писане професор Мандева споделя разбирането на Питър Дракър: „Интелектуалците и учените са склони да вярват, че идеите предхождат и създават нови реалности. Това се случва, но по изключение. Като правило теорията не предшества практиката. Нейната роля е да структурира и систематизира вече утвърдената практика. Да превърне  изолираното в правило и система и следователно в нещо, което може да се научи и преподава и преди всичко да се приложи на практика”. Това е причината да стане инициатор и организатор на форуми в сферата на граждански, социални и културно-образователни каузи:

Он-лайн дискусия Велико Търново - Мадрид „Българският език в променящия се свят”, 2014 г.;

Европейска седмица на грамотността във Великотърновски университет, Педагогически факултет, 2015 г.;

Работилница по четене в партньорство със Съюза на българските учители (СБУ) и Министерството на образованието и науката (МОН),  2016 г.;

Кръгли маси „Мисия учител” под патронажа на д.ик.н. Янка Такева – председател на СБУ, с подкрепата на Националното издателство за образование и наука „Аз-буки”, научното списание „Педагогика”, 2017 и 2018 г., и др.

На въпрос за практико-приложните аспекти на висшето образование по педагогика, професор Мандева отговори: „Особено ценни за мен са дейностите „на терен” като координатор по програма „Еразъм+” (Български неделни училища в Испания, Италия, Германия) и на студентски доброволчески клуб към Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”. Професионалното постижение, с което се гордея най-много, е създаването и ръководството на кръжок за насърчаване на детското четене „Четящият студент, четящото дете” във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. Дори един от моите студенти да ме „назначи” за свой Учител, усилията ми не са напразни!“

Проф. дн М. Мандева е една от многото активни участници в кръжока „Четящият студент, четящото дете”. Ето какво разказа тя за неговото създаване и развитие пред Actualno.com:

„Кръжокът „Четящият студент, четящото дете” стартира дейността си на 08.10.2014 г. с решение на Факултетния съвет на Педагогически факултет при Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. Съчетахме академичните изисквания с развитието на всяка личност, вдъхновени от мисълта на П. Коелю „Единственото задължение на хората е да осъществят Личната си легенда“. Началото на нашата академична инициатива, посветена на детското четене като „Лична легенда” се роди през 2014 г. Тогава завърших педагогическо изследване, посветено на езиковата грамотност на детето от начална училищна възраст. По същото време прочетох книга на д-р Р. Йонг по проблеми на общуването и личностното развитие. Ето какво научих от тази книга: „Няма смисъл да има големи идеи, ако те не се превърнат в реалност”.  Реших да „допиша” изследването си чрез работа на „терен” с очакването, че задълбочаването на това, което знам, ще даде по-добри резултати от прибързаното разработване на следваща педагогическа концепция. Така се породи академичната инициатива – кръжок „Четящият студент, четящото дете”, утвърден от Педагогически факултет на Великотърновския университет. Това начало импулсира превръщането на детското четене в „Лична легенда” за мен и моите студенти – настоящи и бъдещи млади учители.

Мотивацията е в основата на всеки успех. Така е и при овладяване на четенето. В такъв случай, важният въпрос е: Как да „запалим искра” у детето да заобича четенето?

Богат потенциал има неформалното образование. Чрез интеграцията на училищни и извънучилищни културно-образователни ресурси детското четене се освобождава от „самотата” си. Става „четене заедно” – императив на „тишината” на традиционната класна стая. Удовлетворяват се комплекс базови потребности на малкия ученик. Насърчаването на потребността от познание се допълва със задоволяване на   естетически потребности, на потребности  от сигурност, принадлежност и любов, от оценка и себеактуализация.

Ръководени от това разбиране, ние – участниците в кръжока „Четящият студент, четящото дете”, четем целенасочено и системно заедно с деца от подготвителна група и начална училищна възраст от 2014 г. до сега. Предаваме любов към четенето в детски градини и училища в различни градове на България – Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Пловдив, Свищов, Плевен, Средец, Сливен, Габрово и др., а напоследък и извън пределите на родината. Това става чрез програма „Еразъм+” в партньорство между ВТУ „Св. св. Кирил и Методий и Български неделни училища в Испания, Германия и Италия.

Нашата мисия е не толкова да „преподаваме” велики книги, колкото да „преподаваме” любов към четенето на книги, както казва Б. Ф. Скинър. Представяме свои любими четива, съобразени с психологията на възрастта на малките ученици, както и с техни индивидуални комуникативни езикови и социокултурни специфики,  с които се запознаваме по време на предварителен разговор с  учителя. Децата носят книги от домашните си библиотеки и споделят с нас  читателските си предпочитания. Четем заедно своите четива. При възможност винаги каним и родителите. Очакването е да импулсираме желание у детето само да намери „своите книги”, да споделя впечатленията си от прочетеното  с близки, приятели, учители и студенти, да „предава нататък” любов към четенето.

Няма универсален сценарий на „урок по любов към четенето”, защото няма две еднакви деца, два еднакви класа, две еднакви училища. А и  сценарият на „урока по любов към четенето” често търпи промени, защото „публиката” – малките ученици, е жива, ентусиазирана, задаваща въпроси и търсеща отговори…

От 2015 г. до сега активно участваме във всяка Национална седмица на четенето, инициирана от МОН. Но по-важното за нас е, че Националната седмица на четенето трябва да бъде всеки ден. Смятаме, че са нужни ежедневни усилия за насърчаване на детското четене. По тази причина сме в училище не от кампания до кампания, а по възможност поне един път месечно. Каним и децата при нас – Маратон по четене, Дни на отворени врати в Педагогически факултет на ВТУ през 2016, 17, 18 г.

Студентите винаги участват редом с мен в изяви, на които съм поканена в качеството си на ръководител на кръжока –  Работилница по четене, проведена през септември, 2015 г. по покана на СБУ, Санитарно-оздравителен комплекс „Камчия”; телевизионни изяви и научни форуми; дейности по проекти. Това, на свой ред, формира у тях така нужните на един учител меки умения – отговорност към учителската професия, децата, образованието, езика и културата ни.

Напоследък студентите сами са си „ръководители” – четвъртокурсниците предават опит на трети курс, третокурсниците предават опит на втори курс и т.н. Много са лидерите и това е огромна моя радост. Те ще са продължителите на този уникален студентски кръжок.

Студентите имат множество сертификати и грамоти. И тези сертификати и грамоти са не само лични грамоти, а са и сертификати и  грамоти на кръжока, на нашия университет и факултет.

Огромна благодарност дължим на всички наши партньори – четящи директори, учители, деца, родители, организации като СБУ, Център „Амалипе”, НИОН „Аз-буки”, научно списание „Педагогика”. Сърдечно благодарим! За нас е отговорност, за нас е вълнение, за нас е вдъхновение и ценен опит.

Време е заедно да направим това, което засега не правим за детското четене  като „Лична легенда”. Думата „четене” е съществително име. Време е да я превърнем във важен „глагол” за всяко дете.

Не може единствено учителят да носи отговорност за неблагополучията в езиковата грамотност на съвременния български ученик. Неотложни са ежедневни, синергетични усилия на широк кръг четящи общности от различни социални и възрастови групи.  

Време е да превърнем детското четене в „Лична легенда” на живота си. Време е заедно да направим това, което засега не правим, както казва Хорхе Букай.  Ето защо очакването ми е този текст да се „допише” от читателите – и чрез дела...“

...

Мариана Мандева е родена на 26 октомври в гр. София. Завършва специалност „Българска филология” във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. От 1987 г. работи като университетски преподавател в областта на началната училищна педагогика в същия университет. През 2014 г. е удостоена с научната степен „доктор на науките“. От 2016 г. заема академичната длъжност „професор”.

Автор е на научни разработки по проблеми на съвременните езикови политики, обучението по български език и литература от 1-ви до 4-ти клас и лингвометодическата подготовка на учителя. Написала е шест монографии, пет учебници, четири учебни помагала и е разработила електронни учебни ресурси, студии, статии, доклади и др., публикувани в български и чуждестранни специализирани научни издания (вкл. електронни и реферирани издания). Съставител  е на два сборника:  „Грамотността в началното училище” (2015 г.) и „Учителят прави училището” (2016 г.) на Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново.

Повече за кръжока можете да прочетете на адрес: https://www.facebook.com/krujok.vtu.pf/notifications/

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Още от ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

Посред зима: Квартали на Велико Търново вече три седмици са без парно

След забележка за шум: Мъже твърдят, че са пребити от група младежи

Даниел Панов: Благодаря на великотърновци, които повярваха в мен

Екзит пол: Даниел Панов печели местния вот във Велико Търново

Задържа 14 нелегални мигранти във Велико Търново

За ПП-ДБ във Велико Търново: Нинова натиска, БСП хич не иска (СНИМКИ)

За две стотни: В община Елена също отиват на балотаж

Арх. Терзийски, ПП-ДБ: Търново 12 г. има за кмет военен и инвестира във фойерверки. Време е за архитект и за инвестиции в инфраструктурата

Реализиран проект по ПРСР 2014-2020 г. подобрява безопасните условия на труд в Медицински център в Павликени

Графити, музика и градски истории: открихме Доброто във Велико Търново заедно със Загорка (ВИДЕО)

Етикети:

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com

ОЩЕ ОТ Велико Търново