Депутатите гласуваха текстовете за коалициите, финансирането на кампаниите и ЦИК

27096
Депутатите гласуваха текстовете за коалициите, финансирането на кампаниите и ЦИК
Снимка: БГНЕС

Депутатите приеха текстове от Изборния кодекс, свързани с документи за регистрация на коалиции, предаде „Фокус”.

Партиите, образували коалиция за участие в избори въз основа на общо решение, представят в Централната избирателна комисия заявление за регистрация не по-късно 45 дни преди изборния ден. Заявлението се подписва от лицата, представляващи коалицията според решението за образуването й. Заявлението може да бъде подписано и от лица, изрично упълномощени от представляващите коалицията.

В заявлението се посочват: пълното или съкратеното наименование на коалицията съгласно решението за образуването й; пълното или съкратеното наименование на коалицията, заявено за отпечатване върху бюлетината; искане за регистрация за участие в изборите; адрес, телефон и лице за контакт.

Към заявлението за регистрация коалицията представя: за всяка от участващите в коалицията партии: удостоверение за актуално правно състояние към датата на насрочване на изборите; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение от Сметната палата за внесени финансови отчети на партията за всяка от последните три години, а за новорегистрираните партии - от датата на съдебната им регистрация; решение за образуване на коалицията, подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите партии; образец от подписите на лицата, представляващи коалицията; образец от печата на коалицията, ако има такъв; банков документ за внесен депозит по чл. 129, ал. 1 - само при избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България.

Коалицията трябва да представи още списък, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията. При избори за членове на Европейския парламент от Република България регистрацията на партията може да бъде подкрепена и от избиратели - граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, като в списъците се посочват имената, личният номер, номерът на удостоверението за пребиваване, датата на регистрация, посочена в него, и подпис; всеки избирател може да участва само в един списък; списъкът се предава и в структуриран електронен вид, като съдържа имената и единния граждански номер (личен номер) на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка; удостоверение за банкова сметка на името на партията, която ще обслужва само предизборната кампания; имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания; пълномощно от лицата, представляващи коалицията, в случаите когато документите се подават от упълномощени лица.

В случай че в коалицията се включат нови партии, те представят не по-късно от 35 дни преди изборния ден документите. В случай че една или повече партии напуснат коалицията, регистрацията й се запазва, ако в нея са останали най-малко две партии.

Депутатите приеха и текстове относно общия размер на финансирането, свързано с предизборната кампания.

Общият размер на финансирането на всяка предизборна кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети не може да надхвърля:

- при избори за народни представители за Народно събрание: 3 000 000 лв. за партия и за коалиция; 200 000 лв. за инициативен комитет;

- при избори за народни представители за Велико Народно събрание: 4 000 000 лв. за партия и за коалиция; 200 000 лв. за инициативен комитет;

- при избори за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България: 2 000 000 лв. за партия, коалиция и инициативен комитет за избори за президент и вицепрезидент на републиката, както и за партия и коалиция за избори за членове на Европейския парламент от Република България; 100 000 лв. за инициативен комитет за избори за членове на Европейския парламент от Република България;

- при избори за общински съветници и за кметове: 8 000 000 лв. за партия и коалиция; максималният размер на средствата за инициативен комитет.

За един кандидат за общински съветник може да се разходват не повече от 5000 лв. в рамките на общия размер на финансирането.

За кандидат за кмет на община, в рамките на общия размер на финансирането може да се разходват: за община с население до 30 000 жители - до 25 000 лв.; за община с население до 60 000 жители - до 50 000 лв.; за община с население до 100 000 жители - до 100 000 лв.; за община с население до 200 000 жители - до 250 000 лв.; за община с население до 500 000 жители - до 500 000 лв.; за община с население над 500 000 жители - до 1 000 000 лв.

За кандидат за кмет на район, в рамките на общия размер на финансиране може да се разходват: за район с население до 25 000 жители – до 20 000 лв.; за район с население до 50 000 жители – до 40 000 лв.; за район с население до 100 000 жители – до 60 000 лв.; за район с население над 100 000 жители – до 60 000 лв.

За кандидат за кмет на кметство, в рамките на общия размер на финансиране по ал. 1, т. 4, може да се разходват: за кметство с население до 1000 жители - до 2000 лв.; за кметство с население до 3000 жители - до 6000 лв.; за кметство с население над 3000 жители - до 10 000 лв.

В общия размер на средствата, които партиите, коалициите и инициативните комитети имат право да разходват за всяка предизборна кампания, се включват всички източници по чл. 162.

Депутатите приеха също така текст, свързан с отпуск на кандидатите.

Кандидат, който заема държавна служба, с изключение на кандидат за общински съветник, задължително ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите. Кандидат за общински съветник, който заема държавна служба, задължително ползва отпуск за дните, през които в работно време участва в мероприятия на предизборната кампания.

Отпускът се зачита за трудов или служебен и осигурителен стаж. Ако регистрацията бъде заличена, отпускът се прекъсва от деня на заличаването. Когато заличаването е отменено, се смята, че отпускът не е прекъсван. Разпоредбите не се прилагат за министър-председателя, заместник министър-председателите, министрите, народните представители, президента и вицепрезидента на републиката. Техните пълномощия продължават и след регистрацията им като кандидати. Разпоредбите се прилагат и за кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, които заемат една от длъжностите по чл. 389.

Депутатите отхвърлиха предложение от народните представители Цецка Цачева, Десисилава Атанасова, Данаил Кирилов, Красимир Ципов, Димитър Лазаров, Емил Радев, Снежина Маджарова и Желязко Желязков, което гласи, че разпоредбите, според които кандидат, който заема държавна служба, с изключение на кандидат за общински съветник, задължително ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите, не се прилагат за народните представители, президента и вицепрезидента на републиката.

Заместник-председателят на ПГ на ГЕРБ Цецка Цачева обоснова предложението си, като заяви, че президентът и народните представители са политици, които нямат заместници. „Министър-председателят има вицепремиери, а министрите – по един, двама, трима и понякога повече заместник-министри”, добави тя.

Ръководството на ЦИК вече ще се избира от парламента

Ръководството на Централната избирателна комисия (ЦИК) ще се избира от Народното събрание. Това решиха депутатите с приемането на текс...

Депутатите решиха още, че парламента ще избира ръководството на Централната избирателна комисия (ЦИК), а самата комисия вече ще бъде постоянно действащ орган.

Останалите членове на ЦИК ще се назначават от президента по предложение от партиите и коалициите, представени в Народното събрание и в Европейския парламент, като се запазва съотношението между политическите сили в Народното събрание. Тези партии и коалиции, които имат свои представители в ЕП, но не са представени в българския парламент, ще имат право на един свой член в ЦИК.

Според промените за председател, заместник-председатели и секретар не могат да бъдат избрани хора, предложени от една и съща парламентарна група или от народни представители от една и съща парламентарна група.

Освен това ЦИК вече ще бъде постояннодействащ орган, който ще се подпомага от администрация. Комисията ще се състои от общо 19 членове, които ще се назначават след проведена публична процедура. Мандатът на членовете на ЦИК ще бъде пет години. Членовете на ЦИК трябва да имат висше образование с минимална образователно-квалификационна степен "магистър" и професионален опит не по-малко от седем години. Препоръчително е да са завършили една от специалностите: право, информатика или компютърни науки, математика, обществени комуникации или информационни науки, политически науки или социология.

Председателят на Комисията трябва да е правоспособен юрист с не по-малко от десет години стаж, решиха депутатите.

Тези изисквания за стаж бяха занижени по предложение на председателя на комисията по Изборния кодекс Мая Манолова, направено в пленарна зала. Тя подкрепи искането на ГЕРБ за намаляване на изисквания стаж и предложи компромисно решение.

Избирателите могат да искат поправка в избирателните списъци до седмица преди вота

След като вчера Народното събрание не прие да има електронно гласуване и отхвърли опцията задължителен вот, днес приеха текстове за гре...

Според ГЕРБ приемането на тези текстове се загърбва един баланс и принципи, действащи при конституирането на ЦИК през последните години, и апелираха да се запази старата процедура на назначаване на Комисията след консултации при президента с партиите или коалициите, представени в НС и ЕП.

Последно депутатите дебатираха по това, дали българският да е единственият език, на който да се води предизборната кампания.

„Гражданите, партиите, коалициите, инициативните комитети, кандидатите и застъпниците имат свобода на изразяване и на предизборна агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги. Предизборната кампания се води на български език. Предизборните събрания са публични. За реда при провеждането им отговарят организаторите и органите на Министерството на вътрешните работи. Събранията се организират съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите”, е предложението на вносителите на проекта на Изборен кодекс.

В пленарна зала възникнаха спорове при обсъждането на предложение от народните представители Мустафа Карадайъ, Янко Янков, Четин Казак и Хамид Хамид, което гласи: „Предизборната кампания се води на български език. В случаите, когато кампанията се води на език различен от българския, се осигурява превод на български език”.

Павел Шопов от ПГ на „Атака” заяви: „Става дума за отдавнашни практики на ДПС да въведат в предизборната агитация и кампания понятието за тях т.нар. майчин език. Призовавам всички национално отговорни партии да не посягат по никакъв начин, в името на нищо, на каквото и да е разбирателство, на каквато и да е цена, при никакъв пазарлък – на неща, които са изконни, изначални и никой няма да им прости”.

Янко Янков от ДПС обясни: „Нашето предложение не отменя текста на вносителя, а го допълва съобразно реалната практика в цяла Европа”.

"Ранобудните студенти" събират подписи в подкрепа на референдум за изборна реформа

От днес, 13 февруари, "Ранобудните студенти" подемат отново инициатива за активно събиране на подписи в подкрепа на предложението на Ро...

Павел Шопов от „Атака” каза: „Аз съм възхитен от тази малоазиатска хитрост. „Когато не се води на български език, се води на друг”. Арабски сигурно. Алинея втора отрича алинея първа”.

Десислава Атанасова от ГЕРБ заяви: „Следва да подкрепим предложението на временната комисия и официалният език по време на предизборна кампания да бъде български език”.

Димитър Димов от „Атака” заяви: „Крайно време е някой хора да разберат, че се намират в Република България. Няма да говорим на различен език, освен българския. Който не му отърва, знае къде е границата”.

Мустафа Карадайъ от ДПС каза: „Никой не оспорва, че официален език е българският. Чухме опит да се анулира договорът с Европейския съюз. Аз съм се родил в моята си родина и ще бъда тук. Ако на някой не му харесва, да си намери по-добро място. Аз ще си живея в моята си родина”.

След прекратяването на дебатите Йордан Цонев от ДПС каза: „Към какво призоваваме българските граждани, които имат различна етническа принадлежност? Това е недопустимо. Вместо да си служим с аргументи, правим нещо, което няма как да класифицирам, без да използвам обидни думи. Дали няма да защитят нашите сънародници в Западните покрайнини, ако ги карат да говорят сръбски, или в Молдова или в Украйна, ако някой ги задължи да говорят само на румънски? Всеки има право да бъде патриот, независимо от неговата етническа принадлежност”.

От ПГ на ДПС поискаха 30-минутна почивка. След почивката обаче депутатите решиха да приключат заседанието си, въпреки че бяха приели да работят до 21.00 часа.

Народните представители ще избират ръководството на Централната избирателна комисия (ЦИК), а самата комисия вече ще бъде постоянно действащ орган.Копирано от standartnews.com
Народните представители ще избират ръководството на Централната избирателна комисия (ЦИК), а самата комисия вече ще бъде постоянно действащ орган.Копирано от standartnews.com

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Етикети:

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com

ОЩЕ ОТ Политика