X
 
 

Щонов може да отиде в затвора заради отмяна на заповед, твърди природозащитник

14024 0
photo of Щонов може да отиде в затвора заради отмяна на заповед, твърди природозащитник
Снимка: БГНЕС
Заплашен ли е икономическият и енергиен министър Васил Щонов с глоба и дори затвор? Според лидера на ПК „Екогласност” Емил Георгиев опасността е реална.

Причината – Щонов е отменил заповед на предшественика си Драгомир Стойнев, с която е забранен добив на кварц от на­хо­ди­ще Ба­ла­ба­на, Си­лис­т­рен­с­ко. Раз­ре­ше­ни­е­то за до­бив е би­ло да­де­но на “Ка­о­лин”, кой­то бе соб­с­т­ве­ност на кон­т­ро­ли­ра­но­то от биз­нес­ме­на Иво Про­ко­пи­ев дру­жес­т­во “Ал­фа Фи­нанс хол­динг”, а той го преп­ро­да­де на гер­ман­с­ка­та фир­ма “Квар­ц­вер­ке”, пише "Банкер".

Щонов спокоен за доставките за газ

Няма основание за притеснение за доставките на газ. Това каза на брифинг в Министерския съвет служебният министър на икономиката и енер...

На 7 март та­зи го­ди­на пет­ч­ле­нен със­тав на ВАС е от­ме­нил из­да­де­на­та през 2010 г. кон­це­сия за до­бив. На 16 юни Драгомир Стойнев издава съответната заповед, съобразена със съда. На 8 октомври обаче Васил Щонов отменя заповедта. Според Георгиев той го е сторил под натиска на пос­ла­ни­ка на Гер­ма­ния у нас Ма­ти­ас Хьоп­ф­нер. Емил Ге­ор­ги­ев по­ка­зва като доказателство ко­рес­пон­ден­ция меж­ду Хьоп­ф­нер и МИЕ, в ко­я­то гер­ман­с­ки­ят пос­ла­ник по­соч­ва, че слу­ча­ят се сле­ди отб­ли­зо от чуж­дес­т­ран­ни­те ин­вес­ти­то­ри и то­ва мо­же да пов­ли­яе на ин­вес­ти­ци­он­ния кли­мат у нас.

Според ПК „Екогласност” в находището в Балабана има за­ле­жи на кварц и ка­о­лин, оце­не­ни по се­гаш­ни­те па­зар­ни це­ни за 1.8 млрд. до­ла­ра. В мо­мен­та пла­ни­ра­ни­ят го­ди­шен до­бив от то­ва на­хо­ди­ще е за 350 хил. т ма­те­ри­ал, чи­я­то стой­ност е око­ло 15 млн. до­ла­ра. Но пос­тъп­ле­ни­я­та в бю­дже­та от то­ва се рав­ня­ват на ед­ва 280 хил. ле­ва. “То­ва е по­вод ние да по­ис­ка­ме ми­ни­мал­но­то кон­це­си­он­но въз­наг­раж­де­ние да бъ­де в раз­мер на 30% от при­хо­ди­те от до­би­ти­те су­ро­ви­ни, не­за­ви­си­мо да­ли ста­ва въп­рос за кварц, за зла­то или за дру­ги под­зем­ни из­ко­па­е­ми”, ка­за още Ге­ор­ги­ев, цитиран от „Банкеръ”.

Припомняме, че „Каолин” беше многократно използван за материали конкретно срещу Прокопиев от т.нар. кръг медии на Делян Пеевски, особено по отношение на град Меричлери, където се твърдеше, че хората умират от рак заради дейността на предприятието. Твърденията идваха от bnews на Николай Бареков. А Петър Илиев, който е лицето на „Банкеръ”, е мъж на главния редактор на вестника Бистра Георгиева. Преди време Георгиева продаде дела си от ИПК "Родина" на фирма на банкера Цветан Василев. Емил Георгиев пък е посочен от Комисията за досиетата като секретен сътрудник на бившата Държавна сигурност към ОУ на МВР във Видин с псевдоним Станислав.

Actualno.com

Етикети:

Рейтинг: 5 от 5. Гласували общо: 1 потребители