X
 
 

Кметът на Козлодуй: Загубихме дело за неплатено ДДС за 607 381 лв. по стар договор

3453
photo of Кметът на Козлодуй: Загубихме дело за неплатено ДДС за 607 381 лв. по стар договор
Снимка: Община Козлодуй
Маринела Николова е кмет на община Козлодуй от 2015 г. Завършила е с отличие магистратура по „Счетоводство и контрол” в Стопанска академия – Свищов. Преди да бъде избрана за кмет 17 г. е била е началник на Районната пощенска станция, 3 години -  директор на Бюрото по труда в Козлодуй. 

Г-жо Николова, общината е загубила дело за половин милион лева срещу консорциум с участието на така нашумялата в последно време фирма "Джи Пи Груп" и "Монтажи Ко" за изграждане на стадион в Козлодуй и реконструкция на спортни комплекси в Козлодуй и село Бутан. Поръчката е за над 5,9 млн. лв. с ДДС. Защо се стигна до съдебно дело?

През 2012 г. община Козлодуй е подписала договор по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., по който ДФ “Земеделие” е предоставил на общината безвъзмездна финансова помощ за реализиране на договор с предмет: "Извършване на строително-монтажни работи" по две обособени позиции. Проблемът е с обособена позиция № 1 – Изграждане на стадион “Христо Ботев” и спортен комплекс в гр. Козлодуй и реконструкция и модернизация на спортен комплекс в с. Бутан, общ. Козлодуй. След проведени процедури по Закона за обществените поръчки е избран изпълнителя и е сключен договор с ДЗЗД „Козлодуй 2013“. Фирмата издава фактура през месец август 2013 г. и по нея е изплатена само данъчната основа. ДДС–то по фактурата остава неразплатено от тогавашния кмет на община Козлодуй. Ситуацията остава такава до август на следващата година. Неустойката, която е изчислена на база чл. 37 от договора с изпълнителя, е в размер на 496 408 лв.

През 2016 г. консорциумът предприема съдебни действия срещу община Козлодуй за неустойка, описана в чл. 37 от договора. Да, наистина община Козлодуй загуби дело за неразплатено ДДС по фактура. Сумата е в размер на 607 381 лв., която включва и разноските по делото. След като печели делото във Врачански окръжен съд, общината го губи впоследствие в Апелативен съд - София. Подготвена е и изпратена касационна жалба от наша страна във Върховния касационен съд, гр. София, където решението не е в полза на общината и съответно ние сме осъдени да заплатим сумата от 607 381 лв.

Договорът до днес не е отчетен пред Агенцията за обществени поръчки. А изпълнен ли е?

Не желая да коментирам действия, които са се случвали преди ноември 2015-та година. Мога да споделя това, което сме направили с моя екип. През 2017 г. се извърши обследване на изпълнените СМР, за което фирмата-изпълнител е сезирана по официален ред за поява на дефекти в гаранционния период и съгласно договора за изпълнение същата е изпълнила ремонтни дейности за отстраняване на дефектите.

Как процедирате след окончателния отказ на Върховния касационен съд да допусне касационното ви обжалване?

През месец ноември 2018 г. общината сключи споразумение с ДЗЗД „Козлодуй 2013“, в което се задължаваме да изплатим сумата, като част от нея в размер на 400 000 лв. през 2019 г. и останалата част през 2020 г. Със съгласие на Общинския съвет в Козлодуй сме подписали споразумението за разсрочване на сумата в две последователни календарни години. Сумите ще бъдат заложени в бюджет 2019 г. и бюджет 2020 г.

Въпреки несгодите, които сте имали с този проект, защо преди месец сте сключили договор с "Джи Пи груп" за реконструкция и рехабилитация на общински пътища за 6,5 млн. лв. с ДДС?

Община Козлодуй е публикувала обществена поръчка за избор на изпълнител. В отговор оферта може да подава всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, които имат право да изпълняват строителство съгласно законодателството на държавата. Договорът е сключен с участника, класиран на първо място, съгласно обявения критерий за възлагане – най-ниска цена.

А относно несгодите - те са от другата фирма, включена в консорциума – "Монтажи-Ко".

Макар че не сте могли да направите друг избор при единствен критерий най-ниска цена, как смятате да работите с дружество, с което сте водили такова тежко съдебно дело?

Ще работим съвместно, спазвайки нормативните разпоредби, чрез упражняване на стриктен контрол върху строителните процеси и административните изисквания, подпомагани и от строителния надзор. Вярвам, че няма да имаме проблеми с фирмата-изпълнител, защото и за тях е важно да изпълнят в срок и качествено проекта. Той се финансира по договор с Държавен фонд „Земеделие” за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка - 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Моят екип е изключително прецизен, особено вторият ми заместник-кмет инж. Весела Вълкова. Тя е строителен инженер и знам, че няма да пропусне да осъществи качествен контрол и ремонтът ще бъде съобразен с всички изисквания.

А как ще процедирате с ДДС-то за тази поръчка, при положение, че отпуснатите средства отново са от Програмата за развитие на селските райони?

През новия програмен период ДФЗ ще финансира и ДДС по проектите, освен това Министерски съвет гласува постановление № 215/5.10.2018 г., с което ще се одобряват временни безлихвени заеми, за да успеят общините да приключат проектите успешно.

Нямам притеснения по отношение на този случай.

В държавния бюджет за 2019 г.  за община Козлодуй не е заложена изравнителна субсидия, при положение че сте имали субсидия от 749 400 лв. Защо?

Според изчисления, направени от Министерството на финансите, община Козлодуй е една от 19-те общини от общо 265 в България, които са в отлично финансово състояние. Това много ме радва, защото активната ни политика за събиране на стари и настоящи задължения дава резултати. Тоест, това че сме в тази класация ни лишава от възможността да получим изравнителна субсидия, защото на принципа на солидарността ще бъдат подкрепени общини с по-слаби финансови резултати. Право на тази субсидия имат общините, чиито данъчни постъпления към 31.12.2017 г. на един жител са по-ниски от 120% от равнището им за страната. При нас този процент е по-висок, което е похвално за нашата работа. Използвам възможността да благодаря на нашите съграждани, че са коректни данъкоплатци.

От една страна губите дело за над половин милион лева, заедно със съдебните такси и хонорари, от друга страна губите държавна субсидия. Как ще съумеете да покриете непланирана загуба от около 1,3 млн. лв.?

В много добро партньорство сме с АЕЦ „Козлодуй”, с ДП РАО и с всички частни дружества на територията на община Козлодуй. За 2018-та година имаме реализирани над 250 000 лева като дарения, като в това число не се включват средствата, с които атомната централа ни подпомага при реализацията на редица обекти и събития. 

Вярвам, че ще се справим, както това се е случвало и до момента. Ще приоритизираме обектите за следващата година, ще наблегнем още на събираемост на данъци и такси и ще се справим. Имаме доста спечелени проекти, по които имаме още работа. Аз вярвам, че когато работим със сърце и душа, нещата ни се получават.

Какви важни инфраструктурни проекти изпълнихте през изтеклия строителен сезон?

Настоящата 2018-та година беше особено динамична в посока изграждане и ремонт на обекти. Реновирали сме заградено игрище за спорт в квартал ЖК-3-ЮГ, облагороден е изцяло Ботев парк, завърши вътрешен ремонт на две детски градини в Козлодуй и една в Гложене. За обща сума от 1.1 млн. лева се извършиха основни ремонти на трите градини, а там не бяха предприемани ремонтни дейности от повече от тридесет години. В две от градините продължаваме през 2019-та година с дворните пространства. Имаме подписан договор и при благоприятни атмосферни условия ще продължим работа.

Предприехме мерки по саниране на пет административни, три образователни сгради, осем еднофамилни жилища и един жилищен блок. Освен енергоспестяващи мерки за тези сгради, сме подобрили и условията на работа и живот за над 500 жители на община Козлодуй. В общинската болница също се извършиха ремонтни дейности през годината. Вътрешно отделение и отделението по физиотерапия са изцяло обновени по програма за Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2014-2020 г. Направи се ремонт на покрива на болницата и се монтира модерен външен асансьор, който ще облекчи пациентопотока от единствения в сградата.

Изцяло са асфалтирани 684 метра по улиците „Св. св. Кирил и Методий“ и „Симеон Русков“. 

Продължава реконструкцията на район в Козлодуй, познат като „Стария пазар” – ключово място за търговия и услуги. 

Останаха ли недовършени обекти за 2019-та?

Зависи как определяме недовършени. Ако са такива, които имат финансиране и се подготвят за стартиране на ремонтни дейности – има, да. И това са два сключени договора с Държавен фонд „Земеделие” - един за реконструкция и рехабилитация на общински пътища и друг за реконструкция на водопроводна мрежа в село Хърлец. Това са два проекта, които спечелихме преди месеци. В момента приключват процедурите и през 2019-та започват ремонтните дейности.

Капиталовата ви субсидия в новия бюджет е 240 хиляди лева. За какво са предназначени?

Тепърва се подготвя бюджетът на община Козлодуй за 2019-та година и ще стане ясно до края на декември за какво точно ще се изразходят средствата. Към момента е ясно, че ще отделим средства за рехабилитация на уличната мрежа, за изграждане на два нови паркинга в Козлодуй, за довършване на ул. „Хаджи Димитър“. Това е връзка към новоизграденото околовръстно шосе на Козлодуй и реално ще успеем да разтоварим трафика от централна градска част с пътната връзка, която включва реконструкция на тази улица.

Имаме целево финансиране в размер на 1 млн. лева за реконструкция на уличната мрежа в квартал ЖК-3-ЮГ, така че има какво да работим и през следващата година.

Интервю на Анита Чолакова

Actualno.com

Етикети:

Рейтинг: 5 от 5. Гласували общо: 1 потребители

2 Коментара

Кафене
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта

Екипът на actualno.com ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари. В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки, или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

  • Анонимен 2 Анонимен преди 3 месеца Профил на трол?
    Болни хора промити глави имат комунистичестка жилка и фашистко мислене !.... :@
  • Екипът на actualno.com ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари. В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки, или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

  • Анонимен 1 Анонимен преди 3 месеца Профил на трол?
    Болни хора промити глави имат комунистичестка жилка и фашистко мислене !.... :@
  • Екипът на actualno.com ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари. В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки, или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

missing image
Седмичен хороскоп за 25-31 март

Овен През тази седмица обстановката в работата ще изключително успешна така че сега е моментът за атакуването на кариерни върхове. Най...

Последно в Актуално