Допълнителен кандидатстудентски прием в Тракийския университет

2824
Допълнителен кандидатстудентски прием в Тракийския университет
Снимка: Тракийски университет
Тракийският университет обявява допълнителен кандидатстудентски прием за специалности от четири факултета. 

Рибовъдство и аквакултури, зооинженерство, екология и опазване на околната среда, агрономство етеричномаслени култури и аграрно инженерство в редовна и задочна форма и агрономство, редовно, приема допълнително кандидат-студенти Аграрният факултет. Семестриалната такса за държавна поръчка за всички специалности е 350 лева. 

В Медицинския факултет има допълнителен прием за специалностите "Акушерка" и "Медицинска сестра", за които семестриалната такса на държавната поръчка е 400 лева. Допълнителен прием за тях ще има и във филиала в Хасково. Допълнително ще се приемат редовни студенти и за специалността "Социални дейности", а таксата за нея е 260 лева. В Медицинския колеж има допълнителен прием за медицински лаборанти със семестриална такса от 350 лева. 

Допълнителният прием в Педагогическия факултет е за редовна форма на обучение за начална училищна педагогика с чужд език, социална педагогика и специална педагогика. И за трите семестриалната такса е 310 лева.

Във Факултет "Техника и технологии" в Ямбол има допълнителен прием редовно обучение за Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия, Автотранспортна и земеделска техника, Автоматика и компютърни системи, Електротехника, Топло- и газоснабдяване и Технология на храните. Има прием задочно за Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия и Технология на храните. За всички семестриалната такса е 300 лева, а за Топло- и газоснабдяване няма такса. 

Вече подалите документи могат да допълнят желанията си с изброените специалности. Кандидатства се с Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) или с оценка (поне 3,00) от успешно издържан през текущата година кандидатстудентски изпит или тест съгласно посочените за съответната специалност в кандидатстудентския справочник.

За неучаствалите в изпит до този момент ще бъде организиран кандидатстудентски изпит или тест.

Приемат се и оценки от успешно издържани изпити в други университети.

Кандидат-студентите трябва да представят диплома за средно образование и лична карта и са платят кандидатстудентска такса от 40 лева.

Документи те се подават в Стара Загора, Тракийски университет, Студентски град, Учебен корпус, стая 200 от 8 до 16 часа, в последния от дните на всеки от интервалите до 12 часа.

Подалите документи ще бъдат включени в предстоящите класирания, което определя и сроковете за подаване на документи:

Ще се проведат кандидатстудентски изпити, както следва:

Бъдещите агрономи от Тракийския университет влязоха в зеленчуковите градини (СНИМКИ) 

Първокурсниците по агрономство от Тракийския университет гостуваха заедно с преподаватели от катедра "Растениевъдство" към Аграрния фак...

- тест по биология и изпит по обща езикова култура (ОЕК), Стара Загора на 22 юли 2020 г., сряда; 

- тест по ОТП и тест по математика, Ямбол на 23 юли 2020 г., четвъртък;

- тест по биология, Хасково на 24 юли 2020 г., петък.

Подробна информация може да се получи на телефоните на приема:

(042) 673021, (042) 699208,  0882552256,  0889559989. 

Тази публикация е създадена в рамките на договор № BG05M9OP001-2.010-0458"От Актуално" в помощ на уязвими групи, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. – Процедура „Развитие на социалното предприемачество“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от "От Актуално" в помощ на уязвими групи и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОП РЧР 2014-2020 г.
Actualno.com
Рейтинг: 5 от 5. Гласували общо: 1 потребители