X
 
 

Парите в обращение нараснаха с 3.3 млрд. лева за година

4450
Парите в обращение нараснаха с 3.3 млрд. лева за година
Снимка: istock

Парите в обращение у нас нараснаха с 15.8% на годишна база, като към края на първото тримесечие на тази година достигат обща стойност от 24.562 млрд. лева, сочат данните за емисионно-касовата дейност на Българската народна банка. Така за една година, банкнотите и монетите в обращение се увеличиха с 3.353 млрд. лева. Това се случва на фона на годишна инфлация от 12.4% за месец март тази година.

Спрямо съответния предходен едногодишен период увеличението на парите в обращаение е по-високо както в процентно отношение, така и като абсолютна стойност. За сравнение, през март миналата година, бе отчетен годишен ръст от 15.4% или 2.825 млрд. лева до обща стойност от 21.208 млрд. лева.

 

През първото тримесечие на 2022 г. динамиката на парите в обращение следваше очерталата се през годините сезонност. За този период от годината е характерен отрицателен емисионен резултат, намиращ израз в намаление на парите в обращение спрямо края на предходната година. През януари – март 2022 г. парите в обращение се съкратиха със 134.4 млн. лв., или с 0.5% в сравнение с края на 2021 г. В рамките на разглеждания период през януари те намаляха с 1.9%, докато през февруари и март беше отчетено месечно увеличение съответно с 0.6% и 0.9%.

В края на март 2022 г. делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97.86%, а на разменните монети – 2.13%. През първото тримесечие на годината делът на банкнотите е намалял с 0.03 процентни пункта за сметка на увеличението със същия процентен пункт на дела на разменните монети.

Към 31 март 2022 г. делът на възпоменателните монети в общата стойност на парите в обращение е 0.01% и се запазва без промяна спрямо края на 2021 г.

Банкноти в обращение

В края на март 2022 г. в обращение са 552.4 млн. броя банкноти, които са с 16.7 млн. броя, или с 2.9% по-малко в сравнение с края на 2021 г. За същия период общата им стойност намаля с 0.6%, достигайки към 31 март 23.99 млрд. лева.

Средната по стойност банкнота в обращение в края на първото тримесечие на 2022 г. е 43.45 лева, което представлява увеличение с 1.04 лв. спрямо края на 2021 г. За едногодишен период стойността ѝ се е повишила с 2.91 лв., или със 7.2% в резултат от по-високите в сравнение с останалите номинали темпове на нарастване в паричното обращение на броя на банкнотите от 50 и 100 лева.

 

С най-голям дял (38.19%) в общия брой на банкнотите в обращение в края на първото тримесечие на 2022 г. е банкнотата с номинал 50 лева, като към 31 март в обращение са 210.9 млн. броя банкноти с този номинал. С най-малък дял (5.34%) e броят на банкнотите от 5 лева. Спрямо края на 2021 г. в структурата по брой на банкнотите в обращение нараснаха дяловете на номиналите от 5, 50 и 100 лева, като най-голямо е увеличението при дела на банкнотите с номинал 100 лева – с 0.90 процентни пункта. За същия период дяловете на банкнотите с номинална стойност 10 и 20 лева намаляха, по-съществено при дела на банкнотите от 20 лева – с 1.12 процентни пункта.

За едногодишен период броят на банкнотите в обращение се увеличи с 42.3 млн. (8.3%), а стойността им – с 3.319 млрд. лв. (16.1%). Запазва се тенденцията от предходните периоди към изпреварващ годишен темп на нарастване в наличнопаричното обращение на броя на банкнотите с високи номинали (50 и 100 лева) в сравнение с останалите номинали.

Спрямо края на март 2021 г. в структурата по брой на банкнотите в обращение нараснаха дяловете на номиналите от 50 и 100 лева, като по-голямо е увеличението при дела на банкнотите от 50 лева – с 3.27 процентни пункта. Спрямо същия период дяловете на банкнотите от 5, 10 и 20 лева намаляха, най-много – банкнотите от 20 лева (с 3.70 процентни пункта).

Средната банкнота стигна 42 лева

Средната стойност на банкнотата в обращение достигна 41.88 лева към края на третото тримесечие на тази година. Това е повишение от 11.1...

В края на март 2022 г. общата стойност на намиращите се извън касите на БНБ банкноти с номинал 50 лева е 10.546 млрд. лева, което е най-големият дял (43.94%) в структурата по стойност на банкнотите в обращение.

С най-малък дял (0.61%) е стойността на банкнотите с номинал 5 лева. Спрямо края на 2021 г. в структурата по стойност на банкнотите в обращение нарастване беше отчетено единствено при дела на банкнотите от 100 лева – с 1.11 процентни пункта. За същия период дяловете на оставалите номинали намаляха в интервала между 0.06 и 0.79 процентни пункта.

В структурата по стойност на банкнотите в обращение за едногодишен период нараснаха дяловете на банкнотите с номинал 50 и 100 лева, като с повече (с 2.41 процентни пункта) се увеличи стойността на банкнотите от 100 лева. Дяловете на останалите номинали намаляха, като най-съществено е понижението на дела на банкнотата от 20 лева – с 2.58 процентни пункта (от 13.18% до 10.60%).

Най-малко за едногодишен период намаля стойността на банкнотите от 5 лева – с 0.07 процентни пункта.

Монети в обращение

В края на март 2022 г. в обращение са 2.896 млрд. броя разменни монети, които са с 30.6 млн. броя, или с 1.1% повече в сравнение с броя им в края на 2021 г. За същия период общата им стойност се увеличи с 4.9 млн. лв., или с 0.9%, и в края на март 2022 г. достигна 522.7 млн. лв.

Колко струват старите български пари

Колекционирането на стари банкноти и монети е страст, която практикуват мнозина у нас. Освен хоби, старите пари могат да носят и сериоз...

Средната по стойност разменна монета в обращение в края на първото тримесечие на 2022 г. е 0.18 лв. и се запазва без промяна както спрямо края на 2021 г., така и за едногодишен период. През първото тримесечие на 2022 г. най-голямо в процентно изражение (1.4%) e нарастването на броя на разменната монета с номинал 2 лева. С по-ниски нива спрямо предходното тримесечие е увеличението при монетите от останалите номинали. За периода януари – март това се вижда най-отчетливо при броя на монетите от 50 стотинки и от 1 лев, които за отчетния период нараснаха съответно с 0.4% и 0.5%.

За едногодишен период общият брой на разменните монети в обращение се увеличи със 155.2 млн. (5.7%), а стойността им – с 34.0 млн. лв. (7.0%). На годишна база с най-бърз темп нараства броят на монетите с номинал 2 лева (с 10.2%). В края на март 2022 г. в обращение са 79.0 млн. броя от тях, което представлява увеличение със 7.3 млн. броя. Броят на монетите от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 стотинки и от 1 лев в обращение нараства в интервала от 4.4% (при монетите от 1 стотинка) до 7.2% (при монетите от 20 стотинки).

С най-голям дял (28.65%) в общия брой на разменните монети в обращение в края на първото тримесечие на 2022 г. продължават да са монетите от 1 стотинка. Към 31 март извън касите на БНБ са 829.7 млн. броя с този номинал. С най-малък дял (2.73%) е броят на монетите от 2 лева.

 

Едрите банкноти оформят над 50% от парите в обращение у нас

Едрите банкноти с номинал от 50 лева и 100 лева вече оформят над половината от парите в обращение в България, сочат изчисления на Actua...

В структурата по брой на разменните монети в обращение спрямо края на 2021 г. дяловете на монетите от 1 и 50 стотинки и от 1 лев намаляха в интервала от 0.03 до 0.05 процентни пункта, докато дяловете на монетите от 2, 5 и 20 стотинки и от 2 лева спрямо същия период нараснаха с 0.01–0.06 процентни пункта.

Броят на монетите от 10 стотинки им определя дял от 11.50%, колкото беше и в края на 2021 г. За едногодишен период в структурата по брой на разменните монети в обращение намаляха дяловете на монетите от 1 и 50 стотинки и от 1 лев, съответно с 0.35, 0.01 и 0.03 процентни пункта, а дяловете на монетите от 2, 5, 10 и 20 стотинки и от 2 лева се повишиха съответно с 0.06, 0.05, 0.04, 0.13 и 0.11 процентни пункта.

Нарастването на общата стойност на разменните монети в обращение през първото тримесечие на 2022 г. е функция на увеличаващия се брой на монетите извън касите на БНБ. Основен принос за това имат разменните монети от най-високите номинали. Общата стойност на монетите от 1 лев в обращение в края на март 2022 г. е 170.8 млн. лв., което представлява най-големият дял (32.68%) в структурата по стойност на разменните монети в обращение. С най-малък дял (1.59%) е стойността на монетите от 1 стотинка.

В структурата по стойност на разменните монети в обращение спрямо края на 2021 г. дяловете на монетите от 50 стотинки и от 1 лев намаляха съответно с 0.07 и 0.13 процентни пункта, докато дяловете на монетите от 2, 5, 10 и 20 стотинки и от 2 лева нараснаха спрямо същия период в интервала от 0.01 до 0.14 процентни пункта. Стойността на монетите от 1 стотинка в обращение им определя дял от 1.59%, колкото беше и в края на 2021 г. За едногодишен период в структурата по стойност на разменните монети в обращение нараснаха дяловете на монетите от 20 стотинки и от 2 лева, съответно с 0.02 и 0.89 процентни пункта. Намалението на дяловете на номиналите от 1, 2, 5, 10 и 50 стотинки е между 0.02 и 0.17 процентни пункта. По-значително за едногодишен период е то при дела на монетите от 1 лев, който отбеляза спад с 0.59 процентни пункта.

Още: Коя е най-масовата монета в България?

Още от ФИНАНСИ:

Теглим все повече бързи кредити, нарастват с близо 780 млн. лева за година

Сребърният фонд покрива изплащането на пенсиите за едва 3 месеца

Лизингът на леки автомобили у нас нараства с над 13% за година

Закриха близо 150 000 депозита само за три месеца

Средната заплата в София стигна 2340 лева

Средният осигурителен доход надхвърли 1200 лева

Търгуваме без такси и комисиони на БФБ на 15 юни

Пласираха нов държавен дълг за 300 млн. лева

Данъчните облекчения за деца вдигнаха броя на подадените данъчни декларации

В БДЖ отчитат увеличение на приходите, започват увеличение на заплатите

Етикети:

Най-важното за коронавируса четете тук
Заедно можем!
Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъдете активен участник в промяната!

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com

Последно в Актуално