Доклад на Сметната палата: В „Топлофикация София“ не са правени необходимите инвестиции, което е довело до влошени финанси

1419
Доклад на Сметната палата: В „Топлофикация София“ не са правени необходимите инвестиции, което е довело до влошени финанси
Снимка: БГНЕС

В „Топлофикация София“ не са правени необходимите инвестиции, което е довело до влошени финанси, става ясно от доклад на Сметната палата. Одитът на столичното дружество обхваща периода от 1 януари 2018 г. до 31 декември 2020 г. Общият обем на доклада е 132 страници, като той включва доклада и 7 приложения, както и опис на одитните доказателства.

Целият доклад може да прочетете ТУК.

Основни изводи

Ръководството на „Топлофикация София“ и едноличният собственик на дружеството – Столична община, не са извършили необходимите инвестиции за технологично обновяване на производството и това води до влошаване на финансовото състояние на дружеството и невъзможност да погасява непрекъснато растящите задължения към доставчиците. Тази негативна тенденция е известна от години, но въпреки това не са предприети мерки за модернизация на дейността.

Тежкото финансово състояние на „Топлофикация София“ ЕАД се влияе от външни и вътрешни фактори. Ако външните фактори като цената на природния газ и цената на квотите за вредни емисии не зависят от решенията на ръководството, то от неговите управленски решения зависи повишаването на производствената ефективност и екологичните характеристики на централите. При подходящи мерки би се оптимизирало използваното количество природен газ и биха се ограничили плащаните от дружеството количества генерирани въглеродни емисии", посочват от Сметната палата. 

Остарялата и неефективна технология за извършване на основната дейност на дружеството води до неспазване на европейските екологични норми на допустимите емисии азотни оксиди и парникови газове, както и до увеличение на цената на топлоенергията, която се плаща от гражданите.

„Топлофикация София“ ЕАД е в тежко финансово състояние, трайно нерентабилно и със задълбочаваща се неплатежоспособност и декапитализация.

Ръстът на натрупаните загуби към края на 2020 г. възлиза на близо 740 млн. лв. За последно дружеството е имало печалба през 2012 г. Задълженията на дружеството към края на 2020 г. надхвърлят 1 милиард лева. 75% от тях са по договорите за доставка на природен газ и се равняват на 63 на сто от сумата на собствения капитал и пасивите на дружеството.

Сред вътрешноорганизационните фактори за негативната тенденция са решенията и действията на ръководството и на едноличния собственик на капитала - Столична община. В периода от 2018 г. до 2021 г. не е провеждан публичен конкурс за избор на състав на членовете на Съвета на директорите и Надзорния съвет на „Топлофикация София“ ЕАД. Това е грубо нарушение на законодателството и добрите практики, които осигуряват прозрачност на критериите и решенията за подбор и гарантират възлагането на управлението на дружеството на най-компетентните кандидати.

Основните ограничения на външната среда са свързани с това, че дружеството работи на регулиран пазар и разполага с малки възможности да влияе върху определянето на цените на топлинната и електрическа енергия, които формират основните приходи на предприятието. Дружеството е изложено и на съществен риск, свързан с цените на природния газ. Утвърдените през 2020 г. ретроактивни цени на природния газ и на топлинната и електрическа енергия, и възникналите в тази връзка задължения за възстановяване на суми по веригата на доставки, са оказали негативно влияние върху паричните потоци на „Топлофикация София“ ЕАД, а оттам и върху текущата ликвидност на дружеството.

Сред основните причини за системното натрупване на задължения и съответно за реализирането на загуба от дейността са сроковете и условията, при които дружеството купува природния газ от обществения доставчик. Съгласно действащия през одитирания период договор за доставка на газ, в срок до 3-то число на съответния месец „Булгаргаз“ ЕАД издава две фактури за по 50 на сто от заявеното количество газ. По договора „Топлофикация София“ заплаща заявеното количество газ, независимо дали е използвано или не в производството на топлинна и електрическа енергия. Първата фактура е платима до 7-мо число на месеца, а втората до 15-то число, като при неспазване на договорените срокове „Топлофикация София“ ЕАД дължи неустойка за забава. В същото време, дружеството фактурира топлинната енергия на своите клиенти след изтичане на месеца, за който се отнася услугата, като съгласно общите условия за продажба на топлинна енергия, битовите клиенти разполагат с 45-дневен срок за плащане, а стопанските - с 30-дневен срок. В резултат на всичко това се формират дисбаланси между входящите и изходящи парични потоци, които създават ликвидни затруднения и водят до циклично натрупване на задължения към доставчика на природен газ.

За подобряването на финансовото състояние на „Топлофикация София“ ЕАД ключова е Инвестиционната програма от Бизнес плана 2015 г. – 2019 г., чието изпълнение би оказало съществено влияние върху постигането на планираните стойности на произведена енергия, приходи и разходи, а от там и върху очаквания финансов резултат от дейността. Планирани са инвестиции за около половин милиард лв., но са реализирани едва 33 на сто от тях. Не са постигнати основните цели от изпълнението им - стабилизиране на дружеството чрез повишаване на енергийната ефективност при производството и доставката на енергия, устойчивост, надеждност и екологичност на дейността, вкл. чрез реализиране на високоефективно комбинирано производство. В резултат, очакваната възходяща тенденция в развитието на дружеството не е постигната.

Поради липсата на модернизация е невъзможно да се оптимизира потреблението на природен газ и да се ограничи генерирането на значителни количества парникови газове, което от своя страна води до превишение на допустими норми и системно увеличение на разходите за закупуване на квоти емисии.

Средната възраст на експлоатираните съоръжения и инсталации е около 36 години, като в основната си част те са проектирани и изградени по технологии от средата на 20-ти век и не отговарят на съвременните изисквания за ефективност и опазване на околната среда. Това води до отделяне на съществени количества въглеродни емисии и задължение за закупуване на квоти СО₂, чиято цена значително е нараснала на енергийния пазар. Ако бяха реализирани планираните инвестиции в съответните срокове, би могло да се очаква намаление на количеството отделяни емисии въглероден диоксид за периода на действие на бизнес плана с близо 250 хил. тона, което би довело и до спестяване на значителни разходи за покупка на квоти (емисии) парникови газове.

„Топлофикация София“ ЕАД има задължение да ограничи емисиите и на други замърсители, отделяни в атмосферата от централите на дружеството, каквито например са азотните оксиди. Но технологичната концепция, по която са изградени съществуващите котли в централите е твърде различна от съвременните екологични стандарти и не позволява модернизиране на съоръженията по планирания начин, така че да се осигури спазване на допустимите норми за отделяни азотни оксиди.

По данни на Изпълнителна агенция околна среда, двете най-големи мощности на дружеството - ТЕЦ - София и ТЕЦ - София Изток превишават допустимите норми на азотни оксиди значително – до 3 пъти за ТЕЦ - София Изток и до 5 пъти за ТЕЦ – София, което е в нарушение на европейските директиви.

Важно е да се уточни още веднъж, че цените на природния газ и на квотите въглеродни емисии са пазарни и не зависят от „Топлофикация София“ ЕАД и дружеството не разполага с механизми за влияние върху тяхното определяне. Но използваните количества природен газ по най-ефективен начин, както и генерираните количества въглеродни емисии зависят от технологичното състояние на централите и екологични характеристики на инсталациите, което е под контрол на дружеството.

През 2019 г. Общинският съвет възлага на ръководството на „Топлофикация София“ ЕАД да предприеме действия за избор на независим международен консултант, който да проучи възможностите за технологично обновление и финансово стабилизиране на дружеството. В доклада на консултанта, представен на Столична община през февруари 2022 г., са набелязани конкретни мерки за модернизация, надграждане и подобряване на сигурността и ефективността на централите и на топлопреносната мрежа, които са оценени на 860 млн. евро.

Според консултанта, осигуряването на финансиране за тези мерки е свързано с изпълнението на две приоритетни действия, а именно диверсификация на доставките на природен газ (т.е. намиране на алтернативни източници на доставки) и подписване на един или повече дългосрочни договори за покупка на електроенергията, която ще се произвежда от новоизградените мощности. Допълнително е посочена и важността от предоговаряне на съществуващите условия за погасяване на натрупаните задължения към БЕХ ЕАД и „Булгаргаз“ ЕАД, така че да се осигури възможност на дружеството да получи и обслужва нови кредитни линии за финансиране на инвестиционните проекти.

Още: Георги Георгиев: За 2023 г. всички необходими количества природен газ за София ще бъдат осигурени

Нарушения в законодателството

По време на одита са установени и нарушения на законодателството при възлагането на обществени поръчки и недобро стопанисване на недвижими имоти на дружеството - жилища и обекти с търговско предназначение.

В доклада се посочва, че „Топлофикация София“ ЕАД притежава жилищни имоти (апартаменти) в град София, бази за отдих и за обучение, търговски обекти (нежилищни имоти) - магазини, центрове за обслужване на клиенти/каси за заплащане на комунални услуги.

От друга страна се отбелязва, че част от стопанисваните имоти, представляващи инвестиционни имоти, са негодни за ползване. Жилищните имоти не са отдавани под наем през одитирания период, с изключение на един апартамент – на член на Управителния съвет на Топлофикация София“ ЕАД за периода от март 2019 г. до май 2020 г., и са генерирали само разходи без никакви приходи.

От дружеството са извършвани дейности по хотелиерство за част от почивните бази, въпреки липсата на категоризация, в нарушение на Закона за туризма.

От проверените договори за наем е установено, че по нито един не е актуализирана наемната цена съобразно предвидените клаузи. Някои наемни цени не са актуализирани над 10 г., има дори договор, прекратен в края на одитирания период, чиято наемна цена не е променяна 18 години. Не са начислявани и претендирани неустойки или лихви за забавено плащане на месечните наемни цени. По 5 договора за наем имотите са ползвани от едни и същи наематели за повече от 25 години, без процедури за отдаването им под наем според законовите изисквания.

Няма данни за изпълнение на инвестиционните планове от наемателите, както и за поискани неустойки за неизпълнението. Например по три договори с наемател на почивната станция в гр. Приморско са предвидени за две години инвестиции за над 200 хил лв., но няма данни да са изпълнени инвестиционните планове.

Всичко това лишава дружеството от регулярни приходи от имотите. Същевременно поддръжката и стопанисването им изисква разходи за заплащане на данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци, режийни и др. 

Препоръки

В резултат на извършения одит на „Топлофикация София“ ЕАД се дават и препоръки. Такива са дадени на председателя на Столичен общински съвет и на изпълнителния директор на дружеството.

На председателя на Столичния общински съвет се препоръчва да се въведат контролни дейности, които да осигурят спазването на нормативните изисквания при възлагането на управлението и контрола на „Топлофикация София“.

Към изпълнителния директор на „Топлофикация София“ препоръките са повече. Сред тях са да се въведе контролна процедура, която да гарантира спазване на изискванията на чл. 240 от Търговския закон по отношение на гаранциите за управление на членовете на НС и УС, както и да се въведе вътрешен ред и да се определят длъжностни лица, отговорни за своевременната подготовка и провеждане на търгове и конкурси. На шефа на "Топлофикация София" се препоръчва още да се анализират действащите договори за наем и да се предприемат необходимите действия за спазване на съответните нормативни изисквания и да се въведат контролни дейности, обезпечаващи своевременното проследяване на изпълнението по договорите за наем и текущо начисляване на неустойки (лихви) при забава на плащанията по тях.

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Още от ОБЩЕСТВО:

Кой има имен ден днес, 1 февруари 2023 г.

Прогноза за времето - 1 февруари 2023 г. (сряда)

Заради кредит: Не пускат молдовец, обвинен в убийство в Пловдив, да дойде в България

Най-важното за деня, 31 януари 2023 г.

Имени дни през февруари 2023 година

Край на една от банкнотите от 20 лева (СНИМКИ)

Пропагандната машина не спи: Кой и защо плаши българите с мобилизация за войната в Украйна? (СНИМКИ)

Организират информационни дни за финансиране на проекти за хора с увреждания

Стартира процедурата за енергийна ефективност на бизнес сградите - ето кой може да се включи

Kaufland: Българинът предпочита родното вино

Етикети:

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com