X
 
 

В последния ден на кабинета "Петков": Констатирани сериозни нарушения по "Балкански поток", сезирани са МВР и ДАНС

4795
В последния ден на кабинета "Петков": Констатирани сериозни нарушения по "Балкански поток", сезирани са МВР и ДАНС
Снимка: БГНЕС

Сериозни нарушения са констатирани при проверката на "Балкански поток" (бел. ред. - името е налагано от експремиера Бойко Борисов, но по същество това е продължението на "Турски поток" в България), която министър-председателят в оставка Кирил Петков разпореди преди два месеца. Това се казва в съобщение на правителствената пресслужба.

Става въпрос за констатирани нарушения от две междуведомствени работни групи, които проверяваха административните процедури при проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на разширението на газопреносната мрежа и осъществяването на нова връзка през България между Турция и Сърбия, което е известно под името "Балкански поток" (де факто "Турски поток"). Проверени са също така обществените поръчки, проведени от "Булгартрансгаз" ЕАД във връзка с проектирането и изграждането на газопровода "Балкански поток" и доставка и въвеждането в експлоатация на компресорни станции "Расово" и "Нова Провадия", както и на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки.

След завършване на проверката са констатирани редица нарушения, включително на екологичното и трудовото законодателство, нарушения при възлагането и провеждането на обществени поръчки, нарушения при финансирането на дейности и др.

При извършените проверки от членовете на двете междуведомствени работни групи са установени:

1. Нарушение при регистриране и отчитане на наличността на Пътна карта

а) Не е спазена разпоредбата на чл. 7, ал. 1, т. 1 от Закона за Националния архивен фонд, която установява изискването за регистриране и отчитане наличността на документите, в резултат на което в деловодните регистри на Министерството на енергетиката не е налична Пътна карта.

Всъщност по този въпрос вече се изказа на няколко пъти бившият втори човек в ГЕРБ Цветан Цветанов, като дори отправи предизвиквателство към Теменужка Петкова, един от енергийните министри на Бойко Борисов, за детектор на лъжата. Цветанов показа запитване по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), адресирано до служебния енергиен министър Андрей Живков по темата. В питането става въпрос за "Меморандум/пътна карта" за развитието на българската газопреносна мрежа, като документът е подписан на Икономическия форум в Санкт Петербург от Петкова и "Газпром", според Цветанов. Съгласно отговора на Живков, такъв документ в енергийното министерство не се съхранява.

б) С оглед използването на различни наименования на Пътната карта в представените документи ("за развитие", "за реализация", "за проучване"), както и липсата на оригинален документ, създаден и съхраняван от българска държавна институция, не може да се определи по категоричен начин характера на документа – дали по своята същност и съдържание той представлява международен договор по смисъла на Закона за международните договори на Република България или писмо за намерение.

в) Представеното от Държава агенция "Национална сигурност" (ДАНС) копие на Пътна карта не дава основание за юридически изводи относно нейното съдържание като вид документ, съобразно действащото законодателството. С други думи, има основателно съмнение на каква юридическа база е стъпило изграждането "Балкански поток" в България.

2. Нарушения на екологичното законодателство

а) Компетентният орган (МОСВ) не е взел предвид промяната в определени обстоятелства, свързани с природозащитното състояние на природните местообитания, местообитанията и популациите на защитените видове, защитените зони от Националната екологична мрежа НАТУРА 2000, през които преминава трасето, промяната в състоянието на околната среда, промяната в земеползването, устройството на територията и други, в периода между издаване на Решение № 7-5 от 2013 г. или положителното становище по проучването за оценка на въздействието върху околната среда на "Южен поток" и датата на започване на строителството на ИП "Разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница" (т.е. "Балкански поток").

б) Компетентният орган (МОСВ) не е провел задължителните процедури по преценка необходимостта от Оценка на въздействието върху околната среда и човешкото здраве, въпреки че е бил информиран от възложителя за необходимостта за промяна на сондажните дейности чрез преминаване от безизкопен метод (насочен сондаж) към друг алтернативен метод – пресичане с изкоп през воден обект (траншейно преминаване). В нарушение на чл. 93, ал. 1, т. 3 от ЗООС възложителят е уведомен с писмо от МОСВ, че промяната в метода на пресичане на големи реки е оценен в рамките на ОВОС на Инвестиционно предложение "Изграждане на газопровод "Южен поток", както и че изменението на инвестиционното предложение и инвестиционния проект по смисъла на ЗУТ не подлежи на оценка. По този начин не е спазена процедурата по чл. 93, ал. 1, т. 3 от ЗООС – процедура по преценяване от необходимостта от ОВОС.

"Балкански поток" с печалба над 83 млн. лв.

Оперативна печалба от 83,57 млн. лв. за 2021 г. отчита продължението на газопровода "Турски поток" от границата ни с Турция до тази със...

в) Уведомление за изменение на инвестиционния проект с вх. № ОВОС-5 от 09.09.2020 г. на „Булгартрансгаз“ ЕАД за пресичане на газопровода в р. Вит и р. Цибрица, които попадат в защитени зони от НАТУРА 2000, е съгласувано от заместник-министър на околната среда и водите при липса на мотиви за значително отрицателно въздействие по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 3 от ЗООС.

г) От страна на МОСВ и съответните басейнови дирекции и регионални инспекции по околна среда не е осъществяван последващ контрол на място по изпълнение на условията по издадените от министъра на околната среда и водите решения по ОВОС.

д) Строителство на КС "Нова Провадия" (ИП "Проектиране и изграждане на компресорна станция КС "Нова Провадия") е стартирало преди да е издадено и влязло в сила решение по ОВОС.

3. Нарушения при финансирането на дейностите по проект "Разширения на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД от българо-турската до българо-сръбската граница"

а) Договорите с кредитните институции за финансиране при реализацията на проекта са сключени, без да е получено съответното разрешение от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) преди датата на сключването им.

б) Условията, при които са сключени договорите с изпълнителите по проекта и с кредитните институции, които са осигурили финансирането, обуславят необходимост от преценка дали сключването на договорите води или е възможно да доведе до нарушаване на сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на "Булгартрансгаз" ЕАД.

Руското посолство: Вместо елементарна благодарност, получаваме само безпочвени нападки

Вместо елементарна благодарност за бързо и успешно реализиране на проекта "Турски поток", който е не само взаимноизгоден за нашите стра...

4. Нарушения на обществени поръчки, проведени във връзка с изпълнението на проекта

а) При сключване на договор № 4156 от 18.09.2019 г. с Обединение "Консорциум Аркад" не са спазени изискванията на чл. 112, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 58, ал. 1, т. 1 - 3 от ЗОП (Закона за обществените поръчки) – при подписване на договора определеният изпълнител не е представил документи по чл. 58, ал. 1, т. 1, т. 1-3 от ЗОП. С други думи, договорът е сключен без да са изпълнени изискванията изпълнителят да има удостоверение за приходите и удостоверение от агенцията по труда, както и свидетелство за съдимост, че няма присъда по редица текстове от Наказателния кодекс, включително за тероризъм (чл. 108а), за проституция, принудителен труд, трафик на хора (чл. 159а - 159г).

б) При сключване на е договор № 4156 от 18.09.2019 г. с Обединение "Консорциум Аркад" не са спазени изискванията на чл. 27 във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 3 от ЗОП – обявлението за изменение на договор за обществена поръчка (ДС № 2 от 11.11.2020 г.) не е изпратено за публикуване РОП в законоустановения срок.

ОЩЕ: Джипове от строителя на българската част на "Турски поток" - дотук девет, кой ги е карал?

в) При сключването на договор № 4183 от 03.10.2019 г. с ДЗЗД "Ферощал Балкангаз" не са спазени изискванията чл. 27 във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 3 от ЗОП – обявлението за изменение на договор за обществена поръчка (ДС № 1 от 18.12.2020 г.) не е изпратено за публикуване в РОП в законоустановения срок.

г) При сключване на договор № 4138 от 01.09.2019 г. с ДЗЗД "ГИН Консорциум" не са спазени изискванията на чл. 27 във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 3 от ЗОП – обявление за изменение на договор за обществена поръчка (ДС № 1 от 28.09.2020 г.) не е изпратено за публикуване в РОП в законоустановения срок.

Много натовски настроена партия, обаче някак си работи и с руски проекти

"Кой раздава така джипове, толкова скъпи автомобили просто така? Много натовски настроена партия, обаче някак си работи и с руски проек...

д) При сключване на договор № 4467 от 13.03.2020 г. с Обединение "КС Нова Провадия" не са спазени изискванията на чл. 112, ал 1, т. 2 във връзка с чл. 58, ал 1, т. 2 и 3 от ЗОП – при подписване на договора определеният изпълнител не е представил документи по чл. 58, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП. (виж подточка "а" за обяснение)

е) При сключване на договор № 4467 от 13.03.2020 г. с Обединение "КС Нова Провадия", гр. София, не са спазени изискванията чл. 29, ал. 3 във връзка с чл. 29, ал. 1, т. 1 и с чл. 36, ал. 1, т. 6 от ЗОП – обявление за приключване на договор не е изпратено за публикуване в РОП в законоустановения срок.

ж) Не са проведени две обществени поръчки по реда на ЗОП, в резултат на което е нарушена разпоредбата на чл. 17, ал. 1 във връзка с чл. 20, ал, 3, т. 2 и чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП – възложителят не е спазил предвидения в ЗОП ред за възлагане на обществени поръчки, когато са налице основания за това.

з) Въпреки предоставения от "Булгатрансгаз" ЕАД допълнителен срок (повече от един месец) за представяне на документите, необходими за сключване на договор с избрания изпълнител – ДЗЗД Обединение "Консорциум АРКАД", при извършената финансова инспекция от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция (18 март 2022 г.) е констатирано, че при сключване на договора (18 септември 2019 г.) е допуснато нарушение на Закона за обществените поръчки, като изпълнителят не е представил част от изискуемите документи.

5. Нарушения при възлагане на обществени поръчки

а) В процеса по избор на изпълнител и сключване на договор с ДЗЗД Обединение "Консорциум АРКАД" е допусната намеса от страна на министъра на енергетиката (без същият да е едноличен собственик на капитала на дружеството) чрез даване на конкретни писмени указания на изпълнителния директор на "Булгартрансгаз" ЕАД (секторен възложител по смисъла на ЗОП), което не съответства на разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от ЗОП – възложителите отговарят за правилното прогнозиране, планиране, провеждане, приключване и отчитане за резултатите от обществените поръчки.

Джиповете, които могат да изядат главата на Борисов и Севделина Арнаудова

За мен особено важно е дали има нови данни и факти, които да оправдават защо полицията действа по този начин при ареста на Бойко Борисо...

б) Независимо, че правото на жалба е въпрос на преценка, предвид значимостта на проекта и финансовите интересите, липсата на обжалване от страна на възложителя, респективно оттеглянето на жалбата от заинтересована страна, се явява в противоречие с естествената пазарна и икономическа логика, което би могло да се разглежда като индикация за влияние на външни фактори.

6. Нарушения на трудовото законодателството

а) В сключените трудови договори не се съдържат всички задължителни реквизити по чл. 66, ал. 1 от Кодекса на труда (място на работа, времетраене на трудовия договор и др.).

б) В трудовите договори, сключени с лица заемащи длъжността "шофьор на тежкотоварен автомобил (над 12 тона)" не е договорено ползването на допълнителен пратен годишен отпуск.

в) Работодателите не държат на разположение на контролните органи в предприятията екземпляр от правилника за вътрешния трудов ред и документи, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа.

г) Не са определени писмено длъжностни лица в предприятието, които да представляват работодателя пред контролните органи на инспекцията по труда.

Договорът за строежа на "Турски поток" е факт, Борисов пак се самопохвали

"Булгартрансгаз" подписа договор със саудитската компания "Аркад" за изграждането на газопровода "Турски поток". Договорът е за доставк...

д) Работодателите не са изпълнили задължението си да декларират по електронен път чрез единния национален уебсайт по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги, данни за командированите работници на територията на Република България.

Предвид всичко констатирано, двете междуведомствени работни групи предлагат следното:

I. Mинистърът на околната среда и водите да възложи цялостна проверка за спазване на екологичното законодателство при проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на "Балкански поток" на българска територия.

II. Предвид съдържанието на събраните в хода на проверката документи и нормативно определените функции на членовете на двете междуведомствени работни групи (съгласно заповедта на министър-председателя) за осъществяване на административен контрол, обобщеният доклад, ведно с приложенията към него да бъдат изпратени по компетентност в Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).

III. Да се проследи движението на образуваната прокурорска преписка № 2285 от 2020 г., предвид изпращането на Доклад № ДИД2-СФ-40 от 18.03. 2022 г. на Агенцията за държавна финансова инспекция в Специализираната прокуратура.

Веднага след като се запозна с констатираните от двете междуведомствени работни групи нередности, премиерът в оставка Кирил Петков разпореди в рамките на вчерашния ден да бъдат сезирани МВР, ДАНС и МОСВ за последващи действия.

Още от КРИМИ:

Трима души загинаха при падане на мълния в центъра на София

Постоянен арест за Димитър Любенов, причинил катастрофата на Околовръстното шосе

Шофьорът, причинил катастрофата на Околовръстното, карал със 195 км/ч

Катастрофа с 4 коли на АМ „Тракия“, има ранени

Окончателно: ВКС оправда Огнян Донев и Борис Борисов за неплащане на данъци

30 души са задържани при полицейска операция в област Варна

Задържаната майка обяснявала, че хапала 2-годишното си дете, за да го свести

Ген. Румен Миланов: Наркотикът като уповайщо вещество зад волана набира скорост

Жената на обвинения за катастрофата на Околовръстното: Той не е нито разбойник, нито наркоман, нито отрепка

2-годишно момиченце е в тежко състояние в болница в Пловдив

Етикети:

Най-важното за коронавируса четете тук
Заедно можем!
Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com

ОЩЕ ОТ Крими