ВМРО: Защитата на длъжниците от банки и колекторски фирми да се удължи 2 месеца след 13 май

2182
ВМРО: Защитата на длъжниците от банки и колекторски фирми да се удължи 2 месеца след 13 май
Снимка: БГНЕС

ВМРО предлага защитата на длъжниците от банки и колекторски фирми да се удължи 2 месеца след изтичане на извънредното положение.

Предвидените в Закона за здравето правомощия на здравния министър за обявяване на извънредна епидемична обстановка да имат срок от 30 дни и тези правомощия да важат до края на обявената от СЗО пандемия.

Това са само част от антикризисните мерки, които депутатите от ВМРО предлагат между първо и второ четене на Закона за здравето. Промените, които депутатите гласуваха на първо четене в петък, се налагат, за да бъдат обезпечени противоепидемичните мерки след края на извънредното положение.

Другите предложения на ВМРО са да се забрани запорът на сметките на общините до края на 2020 г., те да имат и възможност за пренасочване на средствата от битови отпадъци и снегопочистване към други дейности, свързани с дезинфекция заради пандемията. Това е крайно наложително поради факта, че общинските бюджети са ограничени и вече се затрудняват да покриват всички нужни разходи по преодоляване на пандемията.

Вече внесените концесионни такси по курортите да се приспадат за следващата година в случай, че държавата обяви намалена или нулева събираемост в рамките на тази. Мярката е с цел постигане на равнопоставеност между концесионерите и подпомагане българския туризъм.

Субсидия от 6000 евро за чартърни полети на български лицензирани превозвачи, а при липса на възможност и от чуждестранни по ред, определен от министъра на транспорта и др.

Ето и Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето, внесен от ВМРО:

"На основание чл. 83, ал. 1 от ПОДНС внасяме аргументирано предложение за изменения и допълнения на приетия на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 002-16-1, както следва:

§ 1. В § 2, чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:

1. Ал. 1 се изменя така:

„(1) При обявена пандемия и реална опасност от разпространение на заразната болест на територията на страната или на територията на отделна област или община, министърът на здравеопазването, по предложение на главния санитарен инспектор, обявява със заповед извънредна епидемична обстановка за срок до 30 дни.“

2. Ал. 2 се изменя така:

„(2) Със заповедта по ал. 1, министърът на здравеопазването определя противоепидемичните мерки на територията на цялата страна по предложение на държавния санитарен инспектор или на територията на отделна област или община, по предложение на директора на съответната регионална здравна дирекция.“

3. В ал. 4 думите „по ал. 1“ се заменят с „по ал.2“.

4. В ал. 6 думите „по ал. 1“ се заменят с „по ал. 2“, а думите „в случай на обявено извънредно положение по чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България“ се заличават.

5. В ал. 7 думите „ по ал. 1“ се заменят с „ по ал. 2“, а думите „в случай на обявено извънредно положение по чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България“ се заличават.

6. Създава се ал. 9:

„(9) При необходимост, защитата на здравето и живота на гражданите от разпространението на заразната болест да продължи след изтичане на срока на извънредната епидемична обстановка Министерският съвет по предложение на министъра на здравеопазването предлага на Народното събрание да обяви извънредно положение. Алинеи 2 – 8 се прилагат и при обявено извънредно положение.

§ 2. Създава се § 2а:

§ 2а. В чл. 209а, ал. 1 думите „ал. 1 или 2“ се заменят с „ал. 2“

§ 3. В Преходни и заключителни разпоредби, в § 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 3, чл. 5, б. „а“ придобива следната редакция:

а) в ал. 2 в началото се добавя „По време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна“, а в края се добавя второ изречение : „При условията на изречение първо не се налагат запори върху банкови сметки на общини по време на извънредното положение и до 31 декември 2020г.“

2. Създава се нова т.3, а т.3 става т.4 и останалите се пренареждат:

„3. В чл.6 думите „ До отмяната на извънредното положение“ се заменят с „По време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна“.

3. Създават се нови т. 6, 7 и 8, а т. 6 става т.9 и до края се пренареждат:

„6. Създава се чл. 6в:

„Чл. 6в. (1) За 2020 г. в разходите по чл. 62, т. 3 от Закона за местните данъци и такси могат да бъдат включени и разходи за изпълнение на мерки по чл. 63 от Закона за здравето, извършени на територии за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.

(2) Разходите по ал. 1 се осигуряват чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетият от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци.“

7. Създава се чл.6г:

„Чл. 6г. (1) По време на извънредното положение и до 31 декември 2020 г., до 30% от натрупаните средства по чл. 60, ал. 1 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците могат да се разходват за прилагане на мерки по чл. 63, ал. 1 и ал. 2 от Закона за здравето, свързани с изпълнението на изискванията на Закона за управление на отпадъците.

(2) Министърът на финансите издава указания, относно реда и начина за приложение на ал. 1.

(3) В срока по ал. 1, общините не заплащат обезпечения по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците и отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците. Събраните постъпления от таксата за битови отпадъци могат да се ползват за разходи за изпълнение на необходимите противоепидемични мерки.

(4) В срока по ал. 1 не се прилагат разпоредбите на чл. 60, ал. 6, ал. 7 и ал. 8 и чл. 64, ал. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за управление на отпадъците. “

8. Създава се чл. 6д:

„Чл. 6д. (1) Трансферът за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища може да бъде трансформиран в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на аварийни ремонти на общински пътища и улици и/или за изпълнение на противоепидемични мерки на територията на общината по чл. 63 от Закона за здравето.

(2) В рамките на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет, произтичащите от ал. 1 промени се одобряват от министъра на финансите по предложение на кмета на общината.

(3) Предложението на кмета по ал. 2 се представя в Министерството на финансите при условията и по реда, определени от министъра на финансите.“.“

4. Точка 14, придобива следната редакция: „В чл. 25 след думите „отменено поради обявеното извънредно положение” се добавя „или поради наложените мерки за преодоляване на последиците след неговата отмяна”, а думите „един месец“ се заменят с „дванадесет месеца“.

5. Създава се нова т. 15 :

„15. Създава се чл. 26:

ВМРО с комплекс от мерки в помощ на българския производител и гражданин

ВМРО предлага комплекс от мерки в подкрепа на българския производител и гражданин от ваучери за почивка в България и за закупуване на б...

„ Чл. 26 (1) Министерството на туризма предоставя на туроператори, които използват авиокомпании с български оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до България, държавна субсидия в размер на 6 000 евро за всеки полет, в срок от две години от отмяна на извънредното положение, обявено с този закон.

(2) От субсидия по ал. 1 могат да се възползват и туроператори, които ползват услугите на превозвачи с оперативен лиценз, издаден от страна, различна от Република България, при условие, че туроператорът докаже липсата на интерес за изпълнение на конкретния полет от страна на авиационните превозвачи с български оперативен лиценз.

ВМРО предлага финансови, икономически и данъчни мерки

Отпускане на ваучери на българските граждани за използване на български туристически услуги в рамките на годината; Незабавно изплащане ...

(3) Редът за доказване на липса на интерес за изпълнение от превозвач с български оперативен лиценз на чартърен полет, обект на този член, се определят с поднормативен акт на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.“

§ 4. В § 13, ал. 1, в края след думите „31 януари 2020“ се добавя ново изречение: „В случай, че концесионното или наемно възнаграждение за 2020г. е изплатено вече изцяло от концесионера или наемателя, концедентът или министърът на туризма може да освободи концесионера или работодателя от задължението му за заплащане на годишното или наемно възнаграждение за 2021г.“

За спешни мерки срещу циганизацията и защита на униформените настоява ВМРО

За спешното приемане на Концепцията срещу циганизацията, предложена от вицепремиера по обществен ред и сигурност, министър на отбраната...

МОТИВИ

С предлаганите промени в чл. 63 от Закона за здравето се цели да се даде ясна рамка на правомощията на министъра на здравеопазването при пандемия или разпространение на заразни болести и правото му да обяви извънредна епидемична обстановка.

Предложенията за създаване на чл. 6в, 6г, 6д в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение са в отговор на нуждите на общините да преодолеят кризата, която не подминава и тях. След обявяване на извънредното положение, навсякъде в общините се наблюдава намаляване на приходите, в сравнение с приходите от предходните години. Независимо от това, те продължават да предоставят ежедневно всички публични услуги, заедно с тях възникват и нови, непредвидени разходи за изпълнение на противоепидемичните мерки. Тъй като средствата от преразпределяне и резерви се изчерпват се налага предприемане на нови мерки.

От ВМРО искат незабавни и радикални мерки за опазване на жп линията край „Факултета“

Общинският съветник от ВМРО – Българско национално движение Карлос Контрера изпраща остро писмо до Национална компания „Жел...

Според Закона за мерките и действията по време на извънредното положение туроператор, който трябва да възстанови заплатена сума от пътуващ за туристическо пътуване, отменено поради обявеното извънредно положение, може да предложи на пътуващия ваучер за заплатената сума. В случаите на отказ да бъде приет ваучер или при липса на друго споразумение за туристически пакет – заместител, туроператорът трябва да възстанови предплатената сума. Смятаме, че предлаганият срок от два месеца е твърде кратък, туроператорите няма да успеят в рамките на два месеца, както се предлага в Законопроекта за изменение на Закона за здравето, да възобновят работа и да генерират такива приходи, че да могат да възстановят сумите на клиентите си. Ето защо, ние предлагаме срокът за възстановяване на предплатените от клиентите суми за екскурзии и туристически пакети, да бъде дванадесет месеца, считано от датата на отмяната на извънредното положение.

В помощ на туристическия бранш се предлага и субсидия на туроператорите, които изпълняват чартърни полети до България.

Последното предложение е насочено към тези компании, които са били коректни към държавата и са платили задълженията си, а със мерките които предприемаме задълженията им отпадат. Поради тази причина предлагаме те да бъдат компенсирани, като им отпаднат задълженията за следващата година."

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Още от ПОЛИТИКА:

Карадайъ се нареди до Пеевски на конференцията на ДПС

Христо Иванов: Пеевски се държи като дребна квартална мутра. А целта му е да събори правителството

Денков с изявление: Русия не може да спечели войната срещу Украйна. И един ден ще има правосъдие

Гроздан Караджов: Задкулисието си лови риба в мътните води на сегашното управление и е доволно

Христо Иванов потвърди: Борисов ми се обади, ще преговаряме

Първан Симеонов: Нови избори няма да доведат до по-различни резултати

Бойко Борисов: Няма да подкрепим перки в Черно море (ВИДЕО)

Никола Минчев: В меморандума няма нищо толкова скандално

Осветяват и сградата на парламента с цветовете на Украйна

Депутат от БСП паркира на тротоар пред парламента, бързал за гласуване

Етикети:

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com

ОЩЕ ОТ Политика