X
 
 

Разходите за заплати на лекари и сестри да са публични иска МЗ

722
photo of Разходите за заплати на лекари и сестри да са публични иска МЗ
Снимка: iStock/Guliver
Всички лечебни заведения, включително и частните, които разходват публичен ресурс, са длъжни да предоставят финансови данни, включително за платените възнаграждения на лекари, специалисти по здравни грижи и друг медицински персонал. Данните като общи числа ще се публикуват в сайта на здравното министерство. Това се предвижда в предложената от МЗ промяна в Наредба №1 от 2013 г. за предоставяне на медико-статистическа информация и на информация за медицинската дейност на лечебните заведения.

Новата алинея 4 гласи следното: „Лечебните заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове (КОЦ), които се финансират от бюджета на Националната здравноосигурителна каса и/или от държавния бюджет, предоставят и информация за медико-статистическите и финансови показатели съгласно приложение № 1, които Министерството на здравеопазването публикува на официалната си страница в интернет за всяко тримесечие.“ Задължението на болниците е да предоставят исканата информация на МЗ до 25-о число на месеца, следващ съответното тримесечие.

Лекарите обявиха, че всичките им искания за следващите 3 години са изпълнени

Окончателно подписан е Националният рамков договор (НРД) между Българския лекарски съюз (БЛС) и НЗОК. Това обяви председателят на БЛС д...

Показателите за дейността, по които трябва да докладват болниците през три месеца, са следните:

Брой легла към края на периода; Брой изписани болни; Средномесечен брой легла; Средна продължителност на престоя в дни; Брой проведени леглодни; Използваемост на едно легло в дни Брой преминали болни; Използваемост на едно легло в %; Брой умрели; Леталитет (%); Средно месечен брой болни на един лекар; Средно месечен брой болни на един специалист по здравни грижи.

Лечебните заведения трябва да отчитат приходите от РЗОК - за дейности, за лекарства, за медицински изделия, приходи от държавния, респ. общинския бюджет. Изисква се да изчислят средния разход на леглоден и храноден. Относно харчовете трябва да докладват колко са парите, изразходени за персонал, лекарствени продукти, медицински изделия, храна за болни, други разходи и среден разход за лекарстводен.

Конкретните показатели за персонала включват информация за общите възнаграждения за лекарите, специалистите по здравни грижи, за друг медицински персонал. Така ще трябва да се изчисли делът на разходите за персонал в приходите от медицински дейности (КП/АПр/КПр) в процент. Болниците ще докладват каква е средната месечна численост на персонала, средната месечна численост на лекарите, специалистите по здравни грижи и делът на разходите за медицински персонал в общите разходи за персонал като процент.

Основната причина за изменение и допълнение на Наредба № 1 е да бъде изпълнен Законът за лечебните заведения, като бъдат определени съответни показатели за събиране и публикуване на информация от страна на Министерството на здравеопазването, се сочи в мотивите на ведомството.

Кадри в пенсионна възраст покриват недостиг на акушерки и медицински сестри

Кадри в пенсионна възраст покриват остър недостиг на акушерки и медицински сестри. Незапълнените щатове за акушерки са около 4 хиляди, ...

Определените с проекта показатели са характерни за видовете лечебни заведения - болници и КОЦ. Чрез тяхното наблюдение могат да се отличат и да се проследят във времето закономерности, произтичащи от еднаквите отговорности на лечебните заведения при усвояването на публични средства за здравеопазване.

Според МЗ определените с проекта показатели дават обективна и достатъчна информация за ключови аспекти от дейността, капацитета и ефективността на лечебните заведения за болнична помощ и КОЦ, независимо от тяхната специфика.

„Целта на проекта е да се въведе пълна прозрачност по отношение на постигнатите стойности по основни натурални и финансови показатели за дейността на съответните лечебни заведения, както и да се създаде възможност да се проследява в динамика тяхната промяна. По този начин ще се осигури съпоставимост между лечебните заведения от съответния вид, ще се повиши нивото на информираност и ще се осигури обществен достъп до медико-статистическа и финансова информация за всички лечебни заведения от определените от закона групи, независимо от тяхната форма на собственост“, се сочи още в мотивите.

Според здравното ведомство данните ще са от полза за ръководствата на болниците, за да направят оценка на собствените си резултати, като се повиши тяхната отговорност и стремеж да ги подобрят и направят съизмерими с най-добрите. Същевременно ще се повиши нивото на информираност на потребителите на медицинска помощ и ще се подпомогне тяхната преценка за вземане на решение за избор на изпълнител на медицинска помощ.

С промените се цели по-добро управление на публичните средства за здравеопазване и по-голяма прозрачност за дейността, капацитета и ефективността на изпълнителите на болнична медицинска помощ и КОЦ. Друга цел е да се повиши контролът върху предоставяните публични средства за здравеопазване.

Лекарският съюз попита: Кой внушава, че сме "лоши хора с големи заплати"

Български лекарски съюз с безпокойство проследи вчерашната среща в Министерски съвет, последвалите публикации в медиите и тиражираните ...

Тази публикация е създадена в рамките на договор № BG05M9OP001-2.010-0458"От Актуално" в помощ на уязвими групи, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. – Процедура „Развитие на социалното предприемачество“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от "От Актуално" в помощ на уязвими групи и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОП РЧР 2014-2020 г.
Actualno.com
Рейтинг: 5 от 5. Гласували общо: 1 потребители