КЕВР: Трябват спешни решения, за да не се допусне енергийната криза да стане институционална

1643
КЕВР: Трябват спешни решения, за да не се допусне енергийната криза да стане институционална
Снимка: БГНЕС

Комисията за енергийно и водно регулиране изразява дълбоката си загриженост във връзка със създалата се ситуация след Решението на Конституционния съд от 21.07.2022 г., с което се обявява за противоконституционно решението на Народното събрание зот 9.02.2022 г. за избор на председател на КЕВР, съобщават от Комисията.

С влизането в сила на Решението на съда реегулаторният орган остава без действащ председател и с оглед на неговите правомощия по Закона за енергетиката регулаторният орган е поставен в невъзможност да осъществява своята дейност. Това води до сериозен риск енергийната криза да се превърне в институционална криза, което ще има пряко отражение върху всички български граждани и фирми, се казва в позицията.

В условията на безпрецедентна енергийна криза в Европа и в целия свят невъзможността на КЕВР да осъществява ефективно правомощията си в областта на регулаторната дейност ще доведе до тежки последици за целия енергиен и воден сектор. Това ще рефлектира крайно негативно върху работата на всички енергийни и водни дружества, на индустрията и стопанските потребители. Сериозен е рискът и за бюджетите на битовите потребители на комунални услуги – електроенергия, природен газ, ВиК услуги, за които Комисията определя регулирани цени.

В сегашната ситуация пред КЕВР стоят редица належащи въпроси в областта на регулаторната дейност, чието решаване остава блокирано след решението на Конституционния съд от 21.07.2022 г. От комисията изброяват и по-важните от тях:

1. Забавяне на изпълнението на установените срокове по подаденото заявление от „Ай Си Джи Би“ АД за актуализиране на Мрежови кодекс и Тарифен кодекс на междусистемен газопровод Гърция – България и приложения в т.ч. Това би могло да възпрепятства началото на експлоатацията на газопровода, което ще наруши сигурността на доставките на природен газ за страната, предимно през отоплителния сезон. Следва да се отчете, че в тази ситуация съществуващата инфраструктура в точката на междусистемно свързване „Кулата-Сидерокастро“ няма да може да осигури необходимите количества за потреблението на страната. Пряка последица от ресидизабавянето на старта на българо-гръцката връзка „Комотини-Стара Загора“ ще бъде отлагане във времето на плановете за диверсификация на маршрутите и източниците на природен газ за страната, което би създало условия за конкуренция и благоприятни цени за българските битови и стопански потребители.

2. Належащо изменение на приети от КЕВР нормативни документи, свързани с определянето на цена на природния газ на „Булгаргаз“ ЕАД, лицензиране на затворени газоразпределителни системи, бизнес планове на лицензираните дружества, програмата за освобождаване на природен газ, правила за ползване на ПГХ „Чирен“.

3. Невъзможност за утвърждаване на цена на природния газ на „Булгаргаз“ ЕАД за месец август 2022 г. В резултат на липса на регулирана цена за този месец, „Булгаргаз“ ЕАД няма да може да приложи цената и съответно няма да може да издаде фактури, по които да получи сумите за доставения природен газ през месеца. Това поставя пред сериозна опасност осигуряването на количествата, заявени за доставка към „Булгаргаз“ ЕАД от клиенти на регулирания пазар и по Програмата за освобождаване на природен газ, което застрашава енергийната сигурност на страната.

4. Невъзможност да се проведат възлагания по ЗОП (трябва да бъде открита процедура по ЗОП за закупуване на електрическа енергия);

5. Невъзможност за завършване на започналата извънредна проверка на „Топлофикация София“ ЕАД относно натрупани задължения към „Булгаргаз“ ЕАД в размер на над 328 млн. лв. Това крие риска от спиране на газоподаването и преустановяване на работата на топлофикационното дружество, което би засегнало огромния брой потребители в София;

6. Невъзможност за образуване на производства по приемане на нови или изменение на действащи цени на електрическата енергия. Предвид тежката икономическа и геополитическа обстановка липсата на такава възможност може да доведе до тежки последици за българските домакинства и бизнес, тъй като регулаторът няма да бъде в състояние да реагира навременно и адекватно съобразно конкретната ситуация;

7. Невъзможност за приемане на решения за утвърждаване на пределни цени на топлинната енергия и на преференциални цени и премии за електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. Липсата на конкретни цени за съответния период ще доведе до изпадане на дружествата в обективна невъзможност да прогнозират и съответно да реализират произведената от тях енергия;

8. Спиране на образуваното административно производство за приемане на Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия. С тях се предвижда въвеждане на единна цена за небаланс и на 15-минутен период на сетълмент, което отговаря на дългогодишните очаквания на търговските участници за по-справедливо разпределение на разходите за небаланси. По този начин биха се реализирали заложените цели на Закона за енергетиката и на ЕС за осигуряване на енергийни доставки при минимални разходи. Промените биха допринесли за изпълнение на основната цел на ЕС в електроенергетиката - създаване на напълно работещ и взаимосвързан вътрешен енергиен пазар, допринасящ за сигурността на енергийните доставки, повишаване на конкурентоспособността и гарантиране на възможност за всички потребители да купуват енергия на поносими цени;

Доц. Наталия Киселова: От сряда КЕВР остава без председател

От сряда Комисията за енергийно и водно регулиране остава без председател. Това коментира преподавателят по Конституционно право доц. Н...

9. Спиране на образуваното административно производство за приемане на Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия, които предвиждат важни промени на пазара на балансираща енергия, в т.ч. въвеждане на 15 мин. сетълмент период и единна цена за небаланс. Липсата на такива продукти възпрепятства текущия процес по обединяване на пазарите на ниво ЕС и по-голямата им интеграция в полза на всички участници;

10. Невъзможност за издаване на месечни електронни сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, които КЕВР е задължена да издава в срок до 20-то число на съответния месец; Липсата на сертификати ще лиши производителите от получаване на съответната месечна премия за електрическата енергия, произведена по високоефективен способ, което би довело до нарушаване на платежния баланс на топлофикационните дружества, респ. плащанията към доставчиците на горива и по-специално към обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД;

11. Спиране на производствата по одобряване на Общи условия на лицензианти – електроразпределителни, електроснабдителни и топлофикационни дружества. В резултат на това има риск да се увеличи броя на съдебните спорове между участниците в производството, преноса и разпределението на електрическа и топлинна енергия;

12. Спиране на административните производства, образувани по жалби от потребители на електрическа и топлинна енергия. Комисията няма да може да изпълнява законовите си задължения да осигурява баланс между интересите на производители и потребители на енергия;

13. Спиране на образуваните административни производства по издаване, изменение, продължаване на срока и прекратяване на лицензии за дейностите „производство на електрическа енергия“, „производство на топлинна енергия“, „пренос на електрическа енергия“, „пренос на топлинна енергия“, „търговия с електрическа енергия“. Това би довело до потенциални финансови негативи за инвеститори и съответно до съдебни искове срещу Комисията, а при някои дружества последиците ще бъдат тяхното отстраняване от пазара на електрическа енергия;

14. Спиране на производствата по одобряване на бизнес планове на производители на електрическа и топлинна енергия и разрешения за извършване на сделки, които могат да доведат до нарушаване на сигурността на снабдяването с електрическа или топлинна енергия. Това би могло да доведе до сериозно забавяне на реализирането на инвестиционни намерения, както и да блокира извършването на съответната лицензионна дейност за неопределен период от време и като най-тежка последица - до отстраняване от пазара на електрическа енергия;

Бившият шеф на КЕВР Иван Иванов: Дано законът не ме задължи да се завърна

Бившият шеф на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов изрази надежда, че няма да му се наложи да се върне на пост...

15. По отношение на производствата по одобряване на бизнес планове и цени на ВиК услуги, потенциалният ефект върху приходите на тези ВиК оператори, които са представили финални бизнес планове, в случай на невъзможност на КЕВР да ги одобри до края на годината, би бил следния:

- „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас – финализирана процедура, предстои едно закрито заседание за утвърждаване на нови цени на ВиК услуги от 01.08.2022 г.. При период на прилагане от 5 месеца пропуснатият приход ще бъде около 14,6 млн. лв.;

- „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца – финализирана процедура, предстои закрито заседание за утвърждаване на нови цени на ВиК услуги от 01.08.2022 г. При период на прилагане от 5 месеца, пропуснатият приход ще бъде около 1,06 млн. лв.;

- „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД – процедурата предстои да започне и би могла да завърши до края на м. август, т.е. има възможност за утвърждаване на нови цени от 01.09.2022 г. При период на прилагане от 4 месеца, пропуснатият приход е около 0,8 млн.лв.

- „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол – процедурата предстои да започне и би могла да завърши до края на м. август. т.е. има възможност за утвърждаване на нови цени от 01.09.2022 г. При период на прилагане от 4 месеца, пропуснат приход около 1,7 млн.лв.

- „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян – представен е бизнес план и се чака съгласуване от АВиК-Смолян. След това би могла да започне процедура, която да завърши към края на м. септември, т.е. нови цени могат да бъдат утвърдени от 01.10.2022 г. При период на прилагането им за 3 месеца, пропуснатият приход е около 0,76 млн.лв.

Явор Куюмджиев: Трети месец цената на газа се определя незаконно

"Трети месец се извършва брутално закононарушение - в средата на месеца цената на газа се определя със задната дата". Това заяви в пред...

- „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник и „ПСОВ Леко КО“ ЕООД, гр. Радомир – процедурата предстои да започне и би могла да завърши до края на м. август, т.е. са възможни нови цени от 01.09.2022 г. При период на прилагането им за 4 месеца, пропуснатият приход е около 77 хил.лв.

Общо за посочените ВиК оператори, пропуснатите приходи ще са около 19,11 млн. лв. в случай, че до края на 2022 г.те продължат да прилагат сега действащите си цени.

Други предстоящи дейности в сектор ВиК услуги, които ще са възпрепятствани от решението на КС са:

- Насрочено на 29.07.2022 г. закрито заседание за окончателно приемане на решения за БП и цени ВиК Бургас и ВиК Враца с нови цени от 01.08.2022 г. (14-дневния срок изтича на 26.07.2022 г.).

- Стартиране на процедури за одобряване на Бизнес план и цени на ВиК Ямбол, ВиК Видин, ПСОВ Леко Ко и Водоснабдяване – Брезник. Целта беше те да бъдат внесени и разгледани на заседание на 29.07.2022 г. По този начин до 31.08.2022 г. биха могли за да приключат процедурите (открити заседания, обществени обсъждания, финално закрито заседание).

- Стартиране на процедура за промяна на НРЦВКУ – плановете на Комисията предвиждаха процедурата да започне през м. август (закрито заседание, евентуално обществено обсъждане);

Нинова: До 15 август БСП държи мандата, за да се избере шеф на КЕВР

До 15 август БСП държи мандата, за да се избере шеф на КЕВР. Това стана ясно след изявление на лидера на БСП Корнелия Нинова по време...

- Провеждане на заседания за разглеждане на изготвени доклади по жалби на потребители.

В допълнение, ако периодът на липса на редовно избран председател се забави допълнително до есента, Комисията няма да има възможност да финализира проверките на ВиК операторите, както и Годишния доклад и Сравнителен анализ на ВиК сектора т.к. регулаторът няма да може да приеме докладите по тях на закрити заседание. Няма да е възможно и стартирането на процедури по одобрение на бизнес планове на други ВиК оператори, които представят своите финални предложени, след съгласуване от Асоциациите по ВиК. Комисията няма да има възможност да изпълни и законовото си задължение в края на 2022 г. да проведе процедурата по изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2023 г.

16. Невъзможност за комуникация на КЕВР с органите на законодателна, изпълнителна и съдебна власт с всички произтичащи от неспазени законоустановени срокове последствия.

Комисията за енергийно и водно регулиране потвърждава, че невъзможността за решаване на всички посочени най-належащи въпроси ще има пряко отражение върху цялата система на енергетиката и ВиК услугите и ще задълбочи съществуващите проблеми.

В този критичен момент Комисията отправя настоятелен призив към политическите лидери и народните представители да започнат нова процедура за избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Стабилните български институции са единственият защитник на българските граждани в условията на безпрецендентната енергийна криза, на която са подложени България и Европа през последната година, криза, която ще се задълбочи през идващата зима, заявяват още от КЕВР.

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Още от ПОЛИТИКА:

Арх. Иван Шишков: Влязохме във финансовия капан на строителната илюзия за автомагистрала "Хемус"

Христо Иванов: Заради Алексей Петров и Бойко Борисов влизането ни в еврозоната е под съмнение

Георги Георгиев: Погубването на елита на нацията ни е чувствителна рана, която не бива да бъде забравена (СНИМКИ)

Президентът на Унгария идва на официално посещение в България

„Мини Марица-изток“ получи от държавата 14 имота, НКЖИ - 56

Петър Стоянов: Сблъсъци по време на честването ще са кощунство с паметта на Гоце Делчев

БСП и Възраждане не приеха Гладомора в Украйна за геноцид, НС - да

И в предпоследния си ден депутати ще работят до късно

Обединени земеделци почетоха жертвите на комунизма

Радев: Ще се радвам да открием интерконектора със Сърбия до края на годината

Етикети:

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com

ОЩЕ ОТ Политика