Основно училище в смолянско село се сдоби с 3D принтер и STEM център

36669
Основно училище в смолянско село се сдоби с 3D принтер и STEM център
Снимка: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, село Смилян

Уникален проект, спечелен през 2020 година от училищния колектив на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в смолянското село Смилян, предоставя възможности за реализиране на различни иновативни дейности в областта на STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics). STEM е обучение чрез методите на науката, технологиите, инженерството и математиката, а целта е да интегрира тези сфери в обща учебна програма с реални приложения извън класната стая.

Новият учебен STEM център предлага цялостно технологично и иновативно оборудване, чрез което могат да се комбинират часове от различни предмети, както и възможност няколко учители да се включат в урока едновременно. Училището разработва и прилага идея бивши възпитаници на учебното заведение също да участват в обучението на учениците.

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ е училище със стогодишна история. В момента в него се обучават 113 ученици, разпределени в седем паралелки от 1-ви до 7-ми клас с целодневна учебна програма.

Учебното заведение печели и финансиране за оборудване на училищната библиотека, изграждане на 2 игротеки за начален и прогимназиален етап, както и създаване на ресурсни кабинети за работа с ученици със специални образователни потребности.

Повече за иновациите в училището ни разказва Лиляна Балийска, която заема поста директор от 2016 година. Тя е удостоена с почетно отличие „Неофит Рилски“ през 2020 г. и е носител на грамота „Директор на годината 2018“ от Синдиката на българските учители.

Как спечелихте държавното финансиране за изграждане на STEM център и какво представлява той?

През 2020 година получихме финансиране в размер на 50 000 лв. за изграждане на STEM център в категория „Класни стаи за креативни малки създатели“ по Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“. Училището реализира спечеления проект, като при кандидатстването представихме своя идея и предложихме промени в няколко направления. За реализиране на дейностите се погрижи екип от 11 педагогически специалисти.

В STEM центъра в нашето училище интегрираме знания от различни учебни предмети, като поставяме и решаваме конкретни проблемни ситуации и въпроси с практическо измерение, свързани с живота на децата, за чието решаване са необходими знания и умения от различни дисциплини.

В новия технологичен център са обособени няколко сектора: пространство за презентиране, преподаване, комуникация и сътрудничество; зона за създаване на дигитално съдържание и работа във виртуална среда; кът за индивидуална и групова работа; пространство за практическо творчество и кът за подготовка на учителите.

Центърът е технологично и модерно оборудван с интерактивен 65-инчов дисплей, работни устройства за ученици и учители, 3D принтер и образователни комплекти. Обзавеждането включва многофункционални модулни мебели, които могат лесно да се разместват, за да създават нови пространства в зависимост от задачите и обучаващата се група. Разполагайте вече със STEM център учителите прилагат иновативни методи на работа, съобразени с възможностите и потребностите на учениците, оформяйки креативното им мислене и развивайки личностните им качества.

Различните обучения в центъра насърчават възможностите за онлайн преподаване и учене, особено важни в условията на световна пандемия. Формата на интерактивно обучение и използването на съвременни технологии са в основава на взаимодействието на учениците в учебната среда, спомагайки за усвояване не само на учебния материал, но и придобиване на житейски опит чрез различни предизвикателства.

Изграденият STEM център и новите технологии допринасят за обновяване на учебните и административните процеси в училището. Част от тях са комбиниране на часовете и групово участие на няколко учители едновременно, които да се включват в различни моменти от урока.

Как училищният STEM център мотивира учениците да развиват знанията, уменията и компетентностите, които се търсят в технологичните индустрии и как помага за успешната им бъдеща реализация в различни сфери на живота? Има ли ползи и за учителите?

Благодарение на училищния STEM център учителите имат възможност да приложат индивидуален подход към всеки ученик спрямо неговите специфики, така че всеки да бъде активен участник в образователните дейности с практическо направление на знанията. Наблюдаваме повишаване на интереса и ангажираността на учениците чрез използването на забавни и подходящи за възрастта образователни ресурси. Новата среда и новите устройства подготвят децата за технологичния свят, в който живеем и позволяват да се разшири обхвата на процесите на учене и комуникация.

Всеки ученик вече има необходимото училищно пространство и време да научи това, което му представлява интерес и има възможността да се саморазвива емоционално, социално и духовно, поставен в приятелска среда. Учениците, като равностойни участници в учебния процес са стимулирани да извеждат самостоятелни решения. Вярвам, че ученето чрез опит и преживяване допринася за високото ниво на знания в различни области и дава една богата палитра от личностни умения.

В резултат на реализирания проект ние постигнахме модерна учебна среда с ново софтуерно и хардуерно оборудване и използване на нови технологии в образованието чрез STEM подходите. Създадохме забавна и безопасна среда, в която учениците се превръщат в изследователи в областите на науката. Включихме теорията в практиката, чрез промяна на учебното съдържание и интегриране на учебни предмети от STEM областите.

В работата си педагогическите специалисти вече използват различен инструментариум за усъвършенстване на учебния процес и преобразуване на традиционното учебно пространство. Учителите ежедневно подобряват своята ефективност и правят продуктивни промени в практиките си в класната стая.

В новите учебни пространства имаме възможност за създаване на култура за иновации сред училищните общности. Въведохме нови методи на преподаване и изградихме умения за създаване на ново учебно съдържание.

Като част от проекта училището Ви получи и 3D принтер, него за какво използвате? В кои часове е най-приложим?

Всяко нещо, което може да бъде моделирано със софтуер за 3D моделиране, може да бъде възпроизведено с 3D принтер. Настолният 3D принтер се използват за най-различни цели, като например за бързо създаване на прототипи и макети на изделия, както и произвеждане на модели, свързани с образователния процес. Нашите ученици вече отпечатаха модел на човешка клетка и няколко макета на музикални инструменти.

Работата с 3D принтера е истинско забавление за хора от всички възрасти и това е една от най-важните причини те да бъдат използвани в училище. Разбира се, ние ги ползваме с образователни цели, но учениците знаят, че 3D принтерите се използват и в медицината, стоматологията, строителството и още много други направления.

Как реагират учениците и родителите на всички тези иновации? Подобряват ли те учебния процес?

Промените в образователната среда, относно материална база и методи на преподаване оказват силно влияние върху усвояването на нови знания и умения от учениците и определено дават положителни резултати. Обратната връзка, която получаваме от родители, ученици и учители е изцяло позитивна. Децата са търсещи, можещи и знаещи. Всяка една иновация е интересна и забавна за тях. Новите методи на преподаване се доближават повече до техните интереси и това увеличава тяхната ангажираност в часовете.

Обучението чрез електронни ресурси и образователни платформи прави часовете по-интересни, а ученето по-забавно и ефективно. Чрез използването на новите технологии като 3D принтер, робот Artie 3000 и интерактивен дисплей успяхме да осъществим и дейности, свързани с обучението на ученици от бивши възпитаници на училището, което предизвика огромен интерес. Такива дейности реализираме не само в STEM центъра, но и в инициативи, свързани със занимания по интереси и извънкласни дейности.

Какви други иновации и подобрения са правени в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ през последните години?

Училищният колектив на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ участва с проектни предложения и се класира на всички национални програми за 2020 година, по които имахме право да кандидатстваме. На база на тези проекти миналата година в училището са постъпили допълнителни средства в размер на над 200 000 лева.

Със средства по национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Библиотеките като образователна среда“, ние създадохме кътове за знания и организационно учене. Дейностите, които са реализирани до момента са свързани със създаване на благоприятна работна среда, която насърчава инициативността и иновативността чрез условия за „учене“ един от друг. Отново със средства по националната програма ние обогатихме и библиотечния фонд, като закупихме художествена и учебна литература за 1 500 лева.

Осъществихме дейности, свързани с реализиране на разнообразни образователни активности и променихме начините на преподаване. При осъществяване на проектните дейности се реализираха инициативи за приемственост между начален и прогимназиален етап чрез стимулиране на творчество, иновативно мислене и осигуряване на подкрепа за организационна промяна на всички нива.

По НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Подкрепа на целодневното обучение в училище“ през 2017 и 2018 г. реализирахме два проекта, като създадохме две игротеки за учениците от първи до седми клас за провеждане на занимания по интереси. Със средствата закупихме допълнително обзавеждане, книги, нови учебни материали, консумативи, образователни и занимателни игри.

Какви са целите, които си поставяте като директор през следващите години за развитието на учебното заведение?

Училището ни е защитено, тук се обучават ученици от уязвимите групи. През следващите години не се очертава да имаме нулеви класове. Материалната ни база вече е изцяло обновена. През последните години училището беше санирано и изградиха две нови спортни площадки. Класните стаи също са изцяло обновени и оборудвани с нови технологии.

С училищния колектив непрестанно работим за промени в моделите на учене и за създаване на нови образователни политики. Съобразяваме се с динамиката и промените във всички образователни направления. Работим за активно включване на родителите в училищния живот. Внедряваме нови образователни решения, чрез които реализираме виртуални образователни пътешествия и дейности, свързани с професиите на бъдещето. Целта ни е да осигурим съвременна и привлекателна образователна среда за нашите ученици.

Интервю на Габриела Андреева

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Етикети:

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com